Câu 3 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 63 Vở bài tập Lịch sử 5

Nêu một vài nhận xét về lịch sử nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Trả lời:

- Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: đất nước đang khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, các phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ nhưng đều không thu được kết quả.

- Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: cách mạng Việt Nam đã có một tổ chức lãnh đạo chung, đại diện cho giai cấp công nhân. Đảng là con thuyền chèo lái cách mạng Việt Nam đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, cụ thể là thắng lợi trong cách mạng tháng Tám (1945), cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) và chống Mĩ (1954 – 1975). Cho đến nay, Đảng đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển vững mạnh.


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm