Câu 6 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

Trả lời: 

Chiến thắng của chiến dịch Việt Bắc đã đập tan âm mưu của địch bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến ở Việt Bắc => cuộc kháng chiến của quân và dân ta chuyển sang giai đoạn mới.


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

>> Xem thêm