Câu 1 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:

☐ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

☐ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm