Câu 6 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy cho biết ý nghĩa của phong trào Cần vương.

Trả lời:

- Phong trào Cần vương thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân.

- Tạo thành phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi và rộng khắp lúc bấy giờ.

- Là tiền đề cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống Pháp và giành thắng lợi sau này.


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm