a/ an/ some/ any – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần a/ an/ some/ any– 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

a/ an - some - any

 

singular (a/an)

plural (some/any)

affirmative

There is a book.

There are some books.

negative

There isn’t a poster.

There aren’t any posters.

interrogative

Is there an armchair?

Are there any armchairs?

- There are some books in the bookcase.

(Có một vài quyển sách trên giá sách.)

- There is a book on the table, too.

(Cũng có một quyển sách trên bàn nữa.)

1. Look at the picture. Complete the sentences (1-10). Use There is, There isn’t, There are, There aren’t, Is there, Are there and a/an, some, or any.

(Nhìn vào bức tranh. Hoàn thành câu (1-10). Sử dụng There is, There isn’t, There are, There aren’t, Is there, Are there và a/an, some, hoặc any.)

1. _______________ bed.

2. _______________ windows.

3. _______________ wardrobe.

4. _______________ pillows on the bed?

5. _______________ arm chair.

6. _______________ books in the bookcase.

7. _______________ cupboards.

8. _______________ lamp.

9. _______________ table.

10. _______________ desk?

Lời giải chi tiết

 

1. There is a

2. There aren’t any

3. There isn’t a

4. Are there any

5. There isn’t an

6. There are some

7. There aren’t any

8. There is a

9. There isn’t a

10. Is there a

1. There is a bed.

(Có một cái giường.)

2. There aren’t any windows.

(Không có cửa sổ nào.)

3. There isn’t a wardrobe.

(Không có tủ quần áo.)

4. Are there any pillows on the bed?

(Có cái gối nào trên giường không?)

5. There isn’t an armchair.

(Không có ghế bành.)

6. There are some books in the bookcase.

(Có một vài quyển sách trên kệ sách.)

7. There aren’t any cupboards.

(Không có tủ chén / bát nào.)

8. There is a lamp.

(Có một cái đèn.)

9. There isn’t a table.

(Không có cái bàn.)

10. Is there a desk?

(Có cái bàn có ngăn kéo nào không?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí