• Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 6

    Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?Trả lời: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa.