• Bài 1,2 trang 141 SGK Sinh 6

    Bài 1,2 trang 141 SGK Sinh 6

    Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.