• Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6

    Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa. Câu 2. Quan sát các loại hoa khác nhau. Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?