• Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6

    Câu 1. Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ? Câu 2. Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào ? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào ?