Tiếng Anh lớp 11 Mới

Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 3

UNIT 3. BECOMING INDEPENDENT

Sống tự lập

1.confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin

2. cope with /kəʊp/ (v): đương đầu với

3. decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (a): quyết đooán

4. determined /dɪˈtɜːmɪnd/(a): quyết tâm

5. housekeeping /ˈhaʊskiːpɪŋ/ (n): công việc gia đình, việc nhà

6. humanitarian /hjuːˌmænɪˈteəriən/ (a): nhân đạo

7. interpersonal /ˌɪntəˈpɜːsənl/ (a): liên nhân

8. motivated/ˈməʊtɪveɪtɪd/  (a): có động lực, động cơ, tích cực

9. prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): ưu tiên

10. reliable /rɪˈlaɪəbl/(a): có thể tin cậy được

11. self-discipline /ˌself ˈdɪsəplɪn/ (n): tinh thần tự giác           

12. self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/ (n): tự tôn, tự trọng           

13. self-reliant /ˌself rɪˈlaɪənt/ (n): tự lực 

14. strive /straɪv/ (v): cố gắng, nỗ lực      

15. time management /taɪmˈmænɪdʒmənt/ (n.p): quản lý thời gian      

16. well-informed /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ (a): thạo tin, hiểu biết          

17. wisely /ˈwaɪzli/ (adv): (một cách) khôn ngoan         

18. protective /prəˈtektɪv/  (adj): che chở, bảo vệ           

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Getting started trang 30 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Getting started trang 30 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Answer the questions about the conversation.

Xem chi tiết
Skills trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Skills trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

1. The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons.

Xem chi tiết
Language trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Language trang 32 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives do not have all the corresponding word forms.

Xem chi tiết
Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing VOUT group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you.

Xem chi tiết
Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work in pairs. Complete each sentence with no more than three words.

Xem chi tiết
Skills trang 10 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới Skills trang 10 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Work with a partner and what problems are described in the pictures.

Xem chi tiết
Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions.

Xem chi tiết
Language trang 20 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới Language trang 20 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới

Complete the following simplified diagram of Viet Nam’s education system with the appropriate words from the box.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay