Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 73 VBT toán 2 bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {432}  \cr   {\underline {356} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr } \matrix{   {524}  \cr   {\underline {173} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {618}  \cr   {\underline {321} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {261}  \cr   {\underline {715} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {526} }  \cr   {.....}  \cr  } \)

\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {265}  \cr   {\underline {413} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {436}  \cr   {\underline {153} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {622}  \cr   {\underline {350} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {630}  \cr   {\underline {155} }  \cr   {.....}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {153}  \cr   {\underline {{\rm{ }}\;\;26} }  \cr   {.....}  \cr  } \)

Phương pháp giải:

- Cộng các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {432}  \cr   {\underline {356} }  \cr   {788}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {524}  \cr   {\underline {173} }  \cr   {697}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {618}  \cr   {\underline {321} }  \cr   {939}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {261}  \cr   {\underline {715} }  \cr   {976}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {452}  \cr   {\underline {526} }  \cr   {978}  \cr  } \) 

 \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {265}  \cr   {\underline {413} }  \cr   {678}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {436}  \cr   {\underline {153} }  \cr   {589}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {622}  \cr   {\underline {350} }  \cr   {972}  \cr  } \)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {630}  \cr   {\underline {155} }  \cr   {785}  \cr  }\)    \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {153}  \cr   {\underline {{\rm{ }}\;\;26} }  \cr   {179}  \cr  } \)

Bài 2

Đặt tính rồi tính

\(724 + 215\)        \(806 + 172\)

\(263 + 720\)        \(624 + 55\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {724}  \cr   {\underline {215} }  \cr   {939}  \cr  } \)        \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {806}  \cr   {\underline {172} }  \cr   {978}  \cr  } \)

\(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {263}  \cr   {\underline {720} }  \cr   {983}  \cr  } \)        \(\matrix{    +   \cr   {}  \cr  } \matrix{   {624}  \cr   {\underline {{\rm{ }}\;\;55} }  \cr   {679}  \cr  } \)

Bài 3

Tính nhẩm (theo mẫu)

a) 400 + 300 = 700           800 + 100 = …

    500 + 200 = …              300 + 300 = …

    600 + 300 = …              400 + 400 = …

                      600 + 200 = …

                     100 + 500 = …

                      200 + 200 = …

b) 700 + 300 = 1000         600 + 400 = …

    900 + 100 = …              500 + 500 = …

                     800 + 200 = …

                     400 + 600 = …

Phương pháp giải:

Cộng các số hàng trăm rồi viết thêm hai chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 400 + 300 = 700     800 + 100 = 900

    500 + 200 = 700     300 + 300 = 600

    600 + 300 = 900     400 + 400 = 800

                600 + 200 = 800

                100 + 500 = 600

                200 + 200 = 400

b) 700 + 300 = 1000     600 + 400 = 1000

    900 + 100 = 1000     500 + 500 = 1000

                    800 + 200 = 1000

                    400 + 600 = 1000

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu
 • Bài 146 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 VBT toán 2 bài 146 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76 VBT toán 2 bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 148 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77 VBT toán 2 bài 148 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 149 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78 VBT toán 2 bài 149 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 150 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 2 bài 150 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm