Bài 141 : Ki-lô-mét


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68, 69 VBT toán 2 bài 141 : Ki-lô-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km = … m                  … m   = 1km

1m   = … dm                … cm = 1m

1dm = … cm                 … dm = 1m

1m   = … cm                … cm = 1dm

Phương pháp giải:

Nhẩm lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo đã học, điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1km = 1000m              1000m = 1km

1m   = 10dm                100cm = 1m

1dm = 10cm                10dm = 1m

1m   = 100cm              10cm = 1dm

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài … km.

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là … km.

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là … km.

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường từ A đến C (qua B) dài 53km (vì 18 + 35 = 53km)

b) Quãng đường từ B đến C dài hơn quãng đường từ B đến A là 17km (vì 35 - 18 = 17km)

c) Quãng đường từ C đến B ngắn hơn quãng đường từ C đến D là 12km (vì 47 - 35 = 12km).

Bài 3

Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài … km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài … km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ... km.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trên bảng rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b) Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 935km. 

Bài 4

Viết dài hơn hoặc ngắn hơn vào chỗ chấm thích hợp :

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ………… quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Quãng đường Hà Nội - Huế ………………quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp giải:

- Xác định độ dài quãng đường cần so sánh.

- So sánh rồi dùng từ thích hợp hoàn thành câu đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng ngắn hơn quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 791km < 935 km).

b) Quãng đường Hà Nội - Huế dài hơn quãng đường Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh (Vì 688km > 411km).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
 • Bài 142 : Mi-li-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 2 bài 142 : Mi-li-mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 143 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 2 bài 143 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 2 bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 73 VBT toán 2 bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 146 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 VBT toán 2 bài 146 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76 VBT toán 2 bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 148 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77 VBT toán 2 bài 148 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 149 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78 VBT toán 2 bài 149 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 150 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 2 bài 150 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80, 81 VBT toán 2 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 81, 82 VBT toán 2 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 VBT toán 2 bài 153 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT toán 2 bài 154 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 85

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 85 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 140 : Mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67 VBT toán 2 bài 140 : Mét tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 139 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 VBT toán 2 bài 139 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 138 : So sánh các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 2 bài 138 : So sánh các số có ba chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 137 : Các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 63, 64 VBT toán 2 bài 137 : Các số có ba chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Các số từ 111 đến 200

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 2 bài 136 : Các số từ 111 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 135 : Các số từ 101 đến 110

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 2 bài 135 : Các số từ 101 đến 110 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 134 : Các số tròn chục từ 110 đến 200

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 VBT toán 2 bài 134 : Các số tròn chục từ 110 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : So sánh các số tròn trăm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 2 bài 133 : So sánh các số tròn trăm tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  Giải bài tập 1, 2 trang 55, 56 VBT toán 2 bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay