30 bài tập Lao động và việc làm mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

 • A Tính kỉ luật của người lao động rất cao.         
 • B Chất lượng ngày càng được nâng lên.
 • C Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.                 
 • D Lực lượng lao động trình độ cao còn ít.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng với đặc điểm chủ yếu của người lao động nước ta là Tính kỉ luật của người lao động rất cao vì tính kỉ luật của người lao động nước ta vẫn còn thấp

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Phân công lao động xã hội của nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do :

 • A Năng suất lao động thấp, quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết.
 • B Dân cư phân bố không đồng đều
 • C Dân số đông, tỉ lệ thiếu việc làm cao
 • D Nền kinh tế phát triển chậm

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Năng suất lao động còn thấp so với thế giới, quỹ thời gian lao động chưa sử dụng hết, phần lớn lao động có thu nhập thấp, làm cho quá trình phân công lao động xã hội chậm chuyển biến (sgk trang 75)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

 • A Giáo dục, văn hóa và y tế phát triển.           
 • B Nhiều dân tộc, lao động dồi dào.
 • C Dân số đông, gia tăng nhanh.           
 • D Các đô thị có nhiều lao động kỹ thuật.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chất lượng lao động ngày càng nâng lên, chủ yếu nhờ những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế (sgk trang 73)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta chính là

 • A phân bố lại lao động trên quy mô cả nước.
 • B đẩy mạnh phát triển các hoạt động tiểu thủ công nghiệp
 • C đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.
 • D xây dựng các nhà máy quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hoạt động kinh tế chủ yếu ở các đô thị là công nghiệp và dịch vụ, vì thế để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta cần đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

 • A Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng.
 • B Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm -ngư nghiệp.
 • C Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.
 • D Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm -ngư nghiệp; giảm từ 71,25 năm 1995 xuống còn 53,9% năm 2007  (Atlat trang 15)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Mỗi năm nước ta đã tạo ra khoảng 1 triệu việc làm mới là nhờ

 • A trình độ người lao động nâng lên
 • B đô thị hoá tăng nhanh, tạo nhiều việc làm
 • C sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế, ngành sản xuất, dịch vụ
 • D mở cửa hội nhập, nước ta gia nhập WTO

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế, ngành sản xuất, dịch vụ đã tạo ra mỗi năm gần 1 triệu việc làm mới (sgk trang 75)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Lao động nưóc ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực khác vì

 • A Khu vực quốc doanh làm ăn không hiệu quả.
 • B Nước ta đang thực hiện nền kinh tế mở, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.
 • C Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.
 • D Tác động của công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực khác vì Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay

 • A Có tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động cao
 • B chất lượng nguồn lao động đang được nâng lên
 • C tỉ lệ lao động trẻ cao, có khả năng tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật
 • D  có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông – lâm - thuỷ sản

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiêp và kỉ luật lao động

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Lao động ở thành thị chủ yếu thuộc khu vực kinh tế nào?

 • A Nông nghiệp.
 • B Công nghiệp
 • C Dịch vụ
 • D Phi nông nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Lao động ở thành thị chủ yếu thuộc khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ, tức là kinh tế Phi nông nghiệp

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta đang có sự thay đổi mạnh mẽ là do

 • A tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và quá trình đổi mới
 • B tác động của quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực
 • C tác động của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài
 • D tác động của quá trình di dân từ nông thôn lên đô thị

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật và quá trình đổi mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta (sgk trang 74)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với vấn đề việc làm hiện nay ở nước ta?

 • A Sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm mới.
 • B Việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ra hiện nay.
 • C Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay đã được giải quyết triệt để.
 • D Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng với vấn đề việc làm hiện nay ở nước ta là Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay đã được giải quyết triệt để. Vì hiện nay, tình trạng thất nghiêp và thiếu việc làm vẫn còn gay gắt (sgk Địa lí 12 trang 75)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

 • A công nghiệp.
 • B thương mại.
 • C  du lịch.
 • D nông nghiệp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Người lao động nước ta có kinh nghiệm nhiều nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, đây là đặc điểm nổi bật về chất lượng nguồn lao động nước ta(sgk Địa lí lớp 12 trang 73)

=> Chọn đáp án D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta vì

 • A kinh tế chậm phát triển, việc làm ít.
 • B tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt.
 • C nhu cầu việc làm cao.
 • D đào tạo lao động còn nhiều bất cập, lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta vì tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao, dẫn đến lãng phí nguồn lao động phát triển kinh tế

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ

 • A phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn.
 • B số lượng lao động làm việc trong các công ti liên doanh tăng lên.
 • C những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
 • D mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, hướng nghiệp.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Đến năm 2005, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo của nước ta là:

 • A 55%.  
 • B 75%     
 • C 85%.  
 • D 65%.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đến năm 2005, tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo của nước ta là 75% (sgk Địa lí trang 73)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nguồn lao động nước ta có đặc điểm:

 • A dồi dào nhưng không có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.
 • B trình độ cao, có tác phong công nghiệp.
 • C dồi dào nhưng lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.
 • D trình độ cao, năng động, sáng tạo.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguồn lao động nước ta đông, lực lượng lao động trình độ cao còn ít. (kiến thức SGK Địa lí 12, Cơ bản, trang 73).

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thời gian lao động ở nông thôn được sử dụng ngày càng tăng, là do

 • A ở nông thôn, các ngành thủ công truyền thống phát triển mạnh.
 • B nông thôn có nhiều ngành nghề.
 • C đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn.
 • D nông thôn đang được công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thời gian lao động ở nông thôn được sử dụng ngày càng tăng, là do đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn, bên cạnh nghề nông nghiệp, các nghề thủ công nghiệp dần được khôi phục, các hoạt động dịch vụ dần phong phú hơn...

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

 • A công nghiệp.
 • B thương mại.
 • C du lịch.
 • D nông nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực nông ngiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Chọn: D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với mặt hạn chế cơ cấu sử dụng lao động nước ta:

 • A Phần lớn lao động có thu nhập thấp.            
 • B Phân công lao động xã hội chuyển biến nhanh.
 • C Quỹ thời gian lao động chưa được sử dụng triệt để. 
 • D Năng suất lao động xã hội còn thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng với mặt hạn chế cơ cấu sử dụng lao động nước ta là “Phân công lao động xã hội chuyển biến nhanh” vì phân công lao động xã hội nước ta còn chậm chuyển biến (sgk Địa lí 12 trang 75)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Khu vực có tỉ trọng giảm liên tục trong cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là :

 • A Nông, lâm,ngư nghiệp.   
 • B Dịch vụ.                    
 • C Công nghiệp.                  
 • D Xây dựng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 17.2 SGK trang 74 về cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của nước ta hoặc biểu đồ cơ cấu lao động theo ngành kinh tế atlat trang 15 thấy tỉ trọng của khu vực nông – lâm – thủy sản giảm liên tục.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong cơ cấu lao động đã qua đào tạo, chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

 • A Sơ cấp.
 • B  Trung cấp chuyên nghiệp.
 • C Cao đẳng.
 • D Đại học và sau đại học

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu lao động đã qua đào tạo, chiếm tỉ trọng lớn nhất là nhóm chứng chỉ nghề sơ cấp với 15,5% năm 2005 (Xem bảng 17.1, SGK/73 Địa lí 12)
Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Hạn chế của lao động Việt Nam là:

 • A Đông và tăng nhanh.
 • B Cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm.
 • C Chất lượng ngày càng được nâng cao.
 • D Thiếu tác phong công nghiệp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hạn chế của lao động Việt Nam là thiếu tác phong công nghiệp

Lao động đông và tăng nhanh, cần cù sáng tạo, giàu kinh nghiệm, chất lượng đang được nâng cao…là những ưu điểm của lao động nước ta => loại A, B, C

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản nước ta còn thấp chủ yếu do

 • A  phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới.   
 • B  đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, thời gian đánh bắt dài.
 • C ngư dân còn thiếu kinh nghiệm đánh bắt.
 • D  hoạt động của bão và gió mùa Đông Bắc.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản nước ta còn thấp chủ yếu do phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới (sgk Địa lí 12 trang 101)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Đặc điểm nào vừa là thế mạnh, vừa là hạn chế của lao động Việt Nam:

 • A Chất lượng được cải thiện.
 • B Đông và tăng nhanh.
 • C Giàu kinh nghiệm sản xuất.
 • D Phân bố lao động không đồng đều.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Lao động nước ta đông và tăng nhanh, đây vừa là thế mạnh nhưng cũng là hạn chế của lao động nước ta:
- Thế mạnh: Đem lại nguồn lao động dồi dào, lao động trẻ năng động.

- Hạn chế: gây sức ép lớn đến vấn đề giải quyết việc làm

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta?

 • A Chất lượng lao động ngày càng tăng.
 • B Lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
 • C  Lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật đông đảo.
 • D Người lao động cần cù và sáng tạo.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng với đặc điểm nguồn lao động nước ta là Lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật đông đảo. Vì hiện nay, lực lượng lao động trình độ cao vẫn còn ít

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Việc làm được đánh giá là:

 • A Vấn đề kinh tế xã hội cần giải quyết.
 • B Vấn đề kinh tế xã hội đáng quan tâm.
 • C Vấn đề kinh tế xã hội lớn và diễn ra gay gắt. 
 • D Vấn đề kinh tế xã hội nổi bật.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta, việc là được đánh giá là vấn đề kinh tế xã hội lớn và diễn ra gay gắt. (SGK/75 Địa lí 12)
Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta còn thấp do

 • A nguồn lợi thủy sản ngày càng bị suy giảm.
 • B công nghiệp chế biến còn chậm phát triển.
 • C  người dân chưa có nhiều kinh nghiệm đánh bắt.
 • D phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Năng suất lao động trong ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta còn thấp do phương tiện đánh bắt còn lạc hậu, chậm đổi mới (sgk Địa lí 12 trang 101) dẫn tới công suất đánh bắt còn thấp

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực:

 • A Kinh tế Nhà nước
 • B Kinh tế ngoài Nhà nước
 • C Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • D Kinh tế Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực ngoài Nhà nước với 88,9%. (Bảng 17.3 SGK/74 Địa lí 12)
Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay là:

 • A đô thị hóa 
 • B công nghiệp hóa      
 • C việc làm.
 • D giáo dục

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta vì tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao, dẫn đến lãng phí nguồn lao động phát triển kinh tế

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do

 • A  hoạt động nông nghiệp đã được áp dụng cơ giới hóa nên cần ít lao động.
 • B thu nhập của người nông dân còn thấp, chất lượng cuộc sống không cao.
 • C tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nghề phụ kém phát triển
 • D cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhất là mạng lưới giao thông kém phát triển.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nghề phụ kém phát triển nên thời gian nông nhàn còn nhiều, trong khoảng thời gian này người nông dân hầu như không có hoạt động kinh tế khác do nghề phụ kém phát triển

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm