30 bài tập Đô thị hóa mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra

 • A nhanh hơn quá trình đô thị hóa của thế giới     
 • B nhanh tuy nhiên trình độ đô thị hóa còn thấp
 • C khá nhanh, trình độ đô thị hóa cao        
 • D chậm, trình độ đô thị hóa thấp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp (sgk trag 77)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

 • A Tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu.
 • B Tác động của quá trình công nghiệp hóa.
 • C Ở đô thị có cơ sở hạ tầng ngày càng tốt.
 • D Ở đô thị dễ kiếm việc làm có thu nhập.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của quá trình công nghiệp hóa

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Các đô thị Việt Nam thường có chức năng là:

 • A  trung tâm tổng hợp
 • B trung tâm hành chính
 • C trung tâm văn hóa – giáo dục
 • D trung tâm kinh tế

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các đô thị Việt Nam thường có chức năng là trung tâm tổng hợp (các thành phố, thị xã đồng thời cũng là các trung tâm kinh tế, văn hóa – giáo dục, y tế….)

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Thời phong kiến các đô thị nước ta có chức năng chủ yếu là

 • A du lịch, hành chính, công nghiệp.
 • B công nghiệp, thương mại, quân sự.
 • C hành chính, thương mại, quân sự.
 • D thương mại, du lịch, hành chính.  

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thời phong kiến, đô thị nước ta có chức năng chủ yếu là: hành chính (quản lí), thương mại (buôn bán), quân sự (xem lại kiếm thức SGK bài 16)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta là vùng nào sau đây?

 • A Tây Bắc.   
 • B Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C Tây Nguyên.              
 • D Đông Bắc.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta là Tây Bắc, chỉ 69 người/ km2 (sgk Địa lí 12 trang 69)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Thành phố nào sau đây không phải thành phố trực thuộc trung ương

 • A Huế    
 • B Cần Thơ     
 • C Đà Nẵng         
 • D Hải Phòng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Huế là thành phố trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, không phải là thành phố trực thuộc Trung ương

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Hai đô thị loại đặc biệt của nước ta là

 • A Hà Nội, Hải Phòng.  
 • B  Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.
 • C Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.           
 • D Hà Nội, Cần Thơ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 15, hai đô thị loại đặc biệt của nước ta là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm đô thị hoá ở nước ta?

 • A Trình độ đô thị hóa cao.
 • B Đô thị hoá ở nước ta diễn ra nhanh.
 • C  Phân bố đô thị không đều giữa các vùng
 • D Dân thành thị chiếm tỉ lệ cao trong tổng số dân.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đô thị nước ta phân bố không đều giữa các vùng là một trong các đặc điểm nổi bật của quá trình đô thị hóa ở nước ta

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân số thành thị nước ta ngày càng tăng là do

 • A ngành nông – lâm – ngư phát triển
 • B phân bố lại dân cư giữa các vùng.
 • C quá trình công nghiệp, đô thị hóa.   
 • D đời sống người dân thành thị còn thấp.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra càng mạnh, tỉ lệ dân thành thị càng tăng. Hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị càng mở rộng càng thu hút nhiều lao động và dân cư sinh sống

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nguyên nhân nào không đúng dẫn đến trình độ đô thị hóa nước ta còn thấp?

 • A Điều kiện sống ở nông thôn khá cao.     
 • B Trình độ phát triển kinh tế chưa cao.
 • C Các đô thị cũ từ trước khó cải tạo, nâng cấp.      
 • D Quá trình công nghiệp hóa diễn ra chậm.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Điều kiện sống ở khu vực nông thôn của nước ta chưa cao, hơn nữa đây cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến trình độ đô thị hóa nước ta còn thấp

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Đô thị đầu tiên của nước ta

 • A Hội An.      
 • B Thăng Long.         
 • C Cổ Loa      
 • D Hà Nội

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Từ thế kỉ III trước Công nguyên, thành Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu Lạc được coi là đô thị đầu tiên của nước ta

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta (năm 2006) là

 • A Đồng bằng sông Hồng.       
 • B  Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • C Đông Nam Bộ.  
 • D Duyên hải miền Trung.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 18.2 sgk trang 78, vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta (năm 2006) là Trung du và miền núi Bắc Bộ.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Đặc điểm nào không đúng với quá trình đô thị hoá nước ta

 • A phân bố không đồng đều giữa các vùng         
 • B Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện
 • C diễn ra với tốc độ nhanh                        
 • D tỉ lệ dân thành thị tăng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp (sgk trang 77)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu  là:

 • A Thương mại, du lịch.           
 • B Hành chính, quân sự.
 • C Du lịch, công nghiệp.                 
 • D Công nghiệp, thương mại.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Thời Pháp thuộc, công nghiệp chưa phát triển, hệ thống đô thị không có cơ sở để mở rộng, các tỉnh, huyện thường được chia với quy mô nhỏ, chức năng chủ yếu là hành chính, quân sự (sgk trang  77)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Đây là ảnh hưởng quan trọng nhất của đô thị hóa ở nước ta

 • A  Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta
 • B Các đô thị đều là thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn
 • C Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm
 • D Các đô thị góp phần cân đối phân công lao động xã hội

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đô thị hóa có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta (sgk trang 79),

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Tiêu chí phân loại đô thị nước ta KHÔNG bao gồm

 • A Số dân       
 • B Chức năng
 • C Mật độ dân số           
 • D Dân tộc

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào các tiêu chí như số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ phi nông nghiệp… mạng lưới đô thị nước ta được phân thành 6 loại (sgk trang 79); tiêu chí phân loại đô thị không bao gồm thành phần dân tộc

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa?

 • A Lối sống thành thị được phổ biến rộng  rãi
 • B Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực  lớn
 • C Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị
 • D Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hoạt động của dân cư đô thị thường gắn với công nghiệp và dịch vụ chứ không phải là nông nghiệp

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dân số nước ta ?

 • A Phần lớn dân số ở thành thị                  
 • B Việt Nam là nước đông dân
 • C Cơ cấu dân số đang thay đổi                     
 • D  Số dân nước ta đang tăng nhanh

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng khi nói về dân số nước ta là “Phần lớn dân số ở thành thị” vì dân cư nước ta chủ yếu vẫn ở nông thôn (sgk Địa lí 12 trang 71)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Vùng có nhiều đô thị trực thuộc Trung Ương nhất ở nước ta là

 

 • A Đồng bằng sông Hồng.     
 • B Đồng bằng sông Cửu Long.
 • C Đông Nam Bộ.           
 • D Miền Trung.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng có nhiều đô thị trực thuộc Trung Ương nhất ở nước ta là Đồng bằng sông Hồng với 2/5 đô thị trực thuộc TW là Hà Nội và Hải Phòng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ở nước ta, quá trình đô thị hóa phát triển trong những năm qua chủ yếu do

 • A  đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.    
 • B đẩy mạnh quá  trình công nghiệp hóa.
 • C thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.   
 • D nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta, quá trình đô thị hóa phát triển trong những năm qua chủ yếu do đẩy mạnh quá  trình công nghiệp hóa

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Ý nào sau đây không đúng về tác động khi dân số thành thị tăng?

 • A Mở rộng thị trường tiêu thụ
 • B Có sức hút đầu tư trong nước và ngoài nước
 • C Tác động mạnh tới quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa
 • D Môi trường sống ở thành thị trong lành hơn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dân số thành thị ngày càng tăng nhanh là yếu tố tạo sức ép lên môi trường chứ không phải là nguyên nhân làm cho Môi trường sống ở thành thị trong lành hơn.

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Trình độ đô thị hóa nước ta thấp thể hiện rõ nhất ở

 • A quy mô đô thị nhỏ.
 • B tỉ lệ dân thành thị thấp hơn mức trung bình.
 • C nhiều đô thị mang chức năng hành chính.
 • D cơ sở hạ tầng đô thị còn ở mức độ thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trình độ đô thị hóa nước ta thấp thể hiện rõ nhất ở tỉ lệ dân thành thị thấp hơn mức trung bình, thấp hơn nhiều nước trong khu vực (Châu Á là 44%, trên thế giới: 51%)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Một trong những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta là

 • A tỉ lệ dân thành thị cao.        
 • B mạng lưới đô thị phân bố đều giữa các vùng.
 • C quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.   
 • D trình độ đô thị hóa cao.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Một trong những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta là quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp (sgk Địa lí Việt Nam trang 77)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa ở nước ta?

 • A Đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ thấp
 • B Phân bố đô thị không đều giữa các vùng
 • C Xu hướng tăng dân số thành thị
 • D  Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm không đúng với đô thị hóa ở nước ta là hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp. Vì hoạt động kinh tế chủ yếu của đô thị là gắn với công nghiệp, dịch vụ (phi nông nghiệp)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ảnh hưởng nào sau đây không phải là ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến phát triển kinh  tế - xã hội ở nước ta?

 • A an ninh trật tự xã hội không đảm bảo.  
 • B chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 • C cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại.           
 • D tạo nhiều việc làm.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ảnh hưởng không phải là ảnh hưởng tích cực của đô thị hóa đến phát triển kinh  tế - xã hội ở nước ta là an ninh trật tự xã hội không đảm bảo.

Vì dùng phương pháp loại trừ dễ thấy các đáp án còn lại đều là ảnh hưởng tích cực                               

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Đặc điểm của quá trình đô thị hóa nước ta là

 

 • A  Trình độ đô thị hóa thấp.   
 • B phân bố đô thị đều giữa các vùng.
 • C tỉ lệ dân thành thị giảm.  
 • D quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của quá trình đô thị hóa nước ta là quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp (sgk Địa lí 12 trang 77)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Tỉ lệ dân số đô thị chiếm chưa đến 1/3 dân số nước ta chứng tỏ điều gì?

 • A Nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.                          
 • B Điều kiện sống ở nông thôn khá cao
 • C Điều kiện sống ở thành thị thấp                            
 • D Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ dân đô thị là chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình độ đô thị hóa, quá trình đô thị hóa của Việt Nam diễn ra chậm biểu hiện là tỉ lệ thị dân thấp và tăng lên chậm, hiện nay khoảng 1/3 dân số nước ta sống trong các đô thị. Kiến thức bài 18, lớp 12.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tiêu chí không được xét làm cơ sở để phân loại đô thị nước ta là

 • A số dân của các đô thị.
 • B tỉ lệ dân phi nông nghiệp.
 • C chức năng của các đô thị.
 • D tỉ trọng đóng góp dịch vụ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tiêu chí để phân loại các đô thị gồm: chức năng, quy mô dân số, tỉ lệ hoạt động phi nông nghiệp (xem lại kiến thức SGK).

=> Tỉ trọng đóng góp dịch vụ không phải là tiêu chí làm cơ sở để phân loại đô thị nước ta.

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Năm 2006, vùng có số dân đô thị lớn nước ta là:

 • A Đồng bằng sông Hồng        
 • B Đông Nam Bộ
 • C Duyên hải Nam Trung Bộ. 
 • D Trung du miền núi phía Bắc

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 18.2 sgk trang 78, năm 2006, vùng có số dân đô thị lớn nhất nước ta là Đông Nam Bộ  6928 nghìn người

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Tác động lớn nhất của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là

 • A  chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 • B thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • C tăng cường cơ sở vật chất ở đô thị.
 • D giải quyết việc làm cho người lao động.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tác động lớn nhất của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế (sgk Địa lí 12 trang 79)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 150 bài tập Đô thị hóa