30 bài tập Cơ cấu ngành công nghiệp mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu ngành công nghiệp nước ta không bao gồm  nhóm ngành lớn nào:

 • A Nhóm ngành công nghiệp khai thác             
 • B Nhóm ngành công nghiệp chế biến
 • C  Nhóm ngành công nghiệp dệt may  
 • D Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có 3 nhóm ngành với 29 ngành. Đó là các nhóm ngành: công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Những vùng nào sau đây có mức độ tập trung các khu công nghiệp cao nhất cả nước?

 • A Đông Nam Bộ và đông bằng sông Hồng.     
 • B Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
 • C Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.  
 • D Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Những vùng có mức độ tập trung các khu công nghiệp cao nhất cả nước là Đông Nam Bộ và đông bằng sông Hồng (sgk Địa lí 12 trang 126)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Đây là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

 • A Hoá chất - phân bón - cao su.     
 • B Luyện kim.
 • C Chế biến gỗ và lâm sản.             
 • D Sành - sứ - thuỷ tinh.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta bao gồm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, công nghiệp dệt – may, công nghiệp hóa chất – phân bón – cao su… (sgk trang 113)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay:

 • A Đem lại hiệu quả kinh tế cao
 • B

  Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm

   
 • C Có tác động đến sự phát triển các ngành khác
 • D Có thế mạnh lâu dài để phát triển

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không bao gồm “Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm”. Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Trong cơ cấu sản xuất công nghiệp theo ngành ở nước ta, ngành nào chiếm tỷ trọng cao nhất?

 • A Công nghiệp năng lượng
 • B Công nghiệp khai thác
 • C Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước
 • D Công nghiệp chế biến

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Theo biểu đồ hình 26.1 sgk trang 113, công nghiệp chế biến luôn có tỉ trọng cao nhất 79,9% năm 1996 va 83,2% năm 2005

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé giá trị sản xuất công nghiệp các vùng là

 • A Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long
 • B Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ
 • C Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.
 • D Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé giá trị sản xuất công nghiệp các vùng là Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long (sgk Địa lí 12 trang 116)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Công nghiệp dầu khí nằm trong nhóm ngành :

 • A Công nghiệp năng lượng.    
 • B Công nghiệp vật liệu.
 • C Công nghiệp sản xuất công cụ.           
 • D Công nghiệp nhẹ.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp dầu khí nằm trong nhóm ngành công nghiệp năng lượng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Ngành nào sau đây không phải là công nghiệp trọng điểm

 • A Công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm
 • B Công nghiệp dệt –may
 • C Công nghiệp luyện kim
 • D Công nghiệp năng lượng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ngành Công nghiệp luyện kim không phải là công nghiệp trọng điểm vì không phải ngành có thế mạnh lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cao

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Ở nước ta, vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất là:

 • A Tây Nguyên       
 • B Đồng bằng sông Hồng và vùng lân cận
 • C Duyên hải miền Trung  
 • D Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiepj vào loại cao nhất trong cả nước

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây?

 • A Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm
 • B Tương đối đa dạng
 • C Ổn đinh về tỉ trọng  giữa các ngành
 • D Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm “Ổn đinh về tỉ trọng  giữa các ngành”. Vì trong cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự khác biệt về tỉ trọng giữa các ngành, và các ngành cũng đang có sự chuyển dịch nhằm thích nghi với tình hình mới

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành công nghiệp nước ta là:

 • A tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.
 • B giảm tỉ trọng sản phẩm cao cấp.
 • C tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác
 • D tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng trung bình.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành công nghiệp nước ta là tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (sgk Địa lí 12 trang 113)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là

 • A  điện năng
 • B  sản xuất hàng tiêu dùng
 • C chế biến nông –lâm –thủy sản
 • D khai thác và chế biến dầu khí

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là điện năng (sgk Địa lí 12 trag 114)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Vùng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta hiện nay?

 • A Đông Nam Bộ         
 • B Đồng bằng Sông Cửu Long
 • C  Duyên hải Nam Trung Bộ    
 • D Đồng bằng Sông Hồng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta hiện nay là Đông Nam Bộ (chiếm hơn 50% của cả nước – sgk Địa lí 12 trang 180)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta nhưng tổng giá trị sản xuất công nghiệp không phải đứng đầu cả nước là

 • A Đồng bằng sông Cửu Long.       
 • B Duyên hải miền Trung.
 • C Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. 
 • D Đông Nam Bộ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta nhưng tổng giá trị sản xuất công nghiệp không phải đứng đầu cả nước là Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. Theo sgk Địa lí 12 trang 114, khu vực Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta; nhưng tổng giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước là Đông Nam Bộ

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta?

 • A Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.
 • B Giảm tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao.
 • C Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác
 • D Tăng tỉ trọng các loại sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác (sgk Địa lí 12 trang 113)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là?

 • A Công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.      
 • B Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.
 • C Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
 • D Công nghiệp điện lực.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là Công nghiệp điện lực (sgk Địa lí 12 trang 114) bởi các ngành công nghiệp hiện đại đều cần năng lượng điện để vận hành máy móc, thiết bị...

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

 • A Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
 • B Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.
 • C Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng.
 • D Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hướng tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta không bao gồm “Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng” vì hiện nay nước ta ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến mang lại hiệu quả kinh tế cao như CN chế biến nông – lâm - thủy sản, CN sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác và chế biến dầu khí ...(xem thêm các hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở sgk Địa lí 12 trang 114)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước là:

 • A Đồng bằng sông Hồng và phụ cận                                  
 • B Nam Bộ.
 • C Duyên hải miền Trung.
 • D Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 26, phần cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ, vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước là đồng bằng sông Hồng và phụ cận. hoặc dựa vào atlat trang 21 ta thấy vùng này có nhiều trung tâm công nghiệp nhất cả nước với cơ cấu ngành rất đa dạng.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nhân tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta trong những năm gần đây là:

 

 • A nguồn nguyên liệu trong nước được cung cấp đầy đủ
 • B thị trường đã được mở rộng cả trong và ngoài nước
 • C trình độ người lao động đã được nâng lên
 • D nguồn lao động có tay nghề đã được đáp ứng đầy đủ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nhân tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta trong những năm gần đây là thị trường đã được mở rộng cả trong và ngoài nước. Chính nhờ thị trường mở rộng tạo động lực phát triển kinh tế nói chung và ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói riêng

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Những ngành chuyên môn hóa của cụm công nghiệp Đông Anh – Thái Nguyên là:

 • A Cơ khí, khai thác than
 • B Thủy điện, vật liệu xây dựng
 • C Hóa chất, giấy
 • D Cơ khí, luyện kim

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hướng chuyên môn hóa Hà Nội – Đông Anh – Thái Nguyên là cơ khí, luyện kim, kiến thức bài 26, lớp 12

Hoặc tra cứu atlat trang 21, thấy trung tâm Thái Nguyên có ngành cơ khí và luyện kim phù hợp với tuyến công nghiệp Hà Nội – Thái Nguyên

Hướng chuyên môn hóa Hà Nội – Đông Anh – Thái Nguyên là cơ khí, luyện kim, kiến thức bài 26, lớp 12

=> chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Biện pháp vững chắc và hiệu quả nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta là?

 

 • A ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
 • B đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ
 • C đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp
 • D hạ giá thành sản phẩm

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Biện pháp vững chắc và hiệu quả nhất để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta là đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ. Dựa vào từ khóa “vững chắc” “hiệu quả” để xác định biện pháp đầu tư theo chiều sâu và đổi mới trang thiết bị, công nghệ nhằm phát triển công nghiệp hiệu quả và lâu dài, bền vững

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Vùng nào đứng thứ 2 về  giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (năm 2005)?

 • A Trung du miền núi Bắc Bộ
 • B Đông Nam Bộ
 • C Đồng bằng sông Hồng
 • D Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đứng đầu cả nước về giá trị sản lượng công nghiệp là Đông Nam Bộ, chiếm 55,6% tỉ trọng giá trị sản xuất, đứng thứ 2 là Đồng bằng sông Hồng chiếm 19,7% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước

=> chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

 • A Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
 • B Có tính truyền thống, không đòi hỏi về trình độ và sự khéo léo.
 • C  Có thế mạnh lâu dài
 • D Có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành khác

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay không bao gồm Có tính truyền thống, không đòi hỏi về trình độ và sự khéo léo. Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành dựa trên thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành khác (sgk Địa lí 12 trang 113)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ngành nào không thuộc ngành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

 • A Công nghiệp dệt – may.
 • B Công nghiệp khai khoáng.
 • C Công nghiệp cơ khí - điện tử.
 • D Công nghiệp hoá chất - phân bón-cao su.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Công nghiệp trọng điểm của nước ta gồm công nghiệp dệt – may, cơ khí –điện tử, hóa chất –phân bón- cao su, năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng…(SGK/113 Địa lí 12 cơ bản). Công nghiệp khai khoáng không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở vùng

 • A  Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.
 • B  Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • D Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Xu hướng nào sau đây không thể hiện sự đa dạng hoá sản phẩm trong công nghiệp?

 • A số lượng sản phẩm làm ra rất lớn
 • B thị trường ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • C đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng
 • D sản phẩm công nghiệp ngày càng phong phú

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự đa dạng hóa các sản phẩm trong công nghiệp không thể hiện ở số lượng sản phẩm làm ra rất lớn.

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta là

 • A hình thành các vùng động lực, vùng trọng điểm phát triển kinh tế.

  Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta là

  A. hình thành các vùng động lực, vùng trọng điểm phát triển kinh tế.

  B. thu hút đâu tư nước ngoài và mở rộng quan hệ ngoại giao

  C. xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí và chuyển dịch cơ cấu.

  D. giảm lạm phát, nâng cao đời sống cho người dân.

   

 • B thu hút đâu tư nước ngoài và mở rộng quan hệ ngoại giao
 • C xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí và chuyển dịch cơ cấu.
 • D giảm lạm phát, nâng cao đời sống cho người dân.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta là xác định cơ cấu kinh tế hợp lí và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế (sgk Địa lí 12 trang 82)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

 • A Tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng
 • B Phát triển đồng đều tất cả các thành phần kinh tế
 • C Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm
 • D Tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước tăng mạnh

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta có xu hướng: Giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Trong các ý dươi đây, ý nào thể hiện hướng chuyên môn hóa công nghiệp của Hà Nội – Việt Trì  - Lâm Thao - Phú Thọ                                              

 • A Khai thác than, cơ khí.                  
 • B Phân hóa học, vật liệu xây dựng.
 • C Dệt, xi măng, điện           
 • D Hóa chất, giấy.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hướng chuyên môn hóa công nghiệp của Hà Nội – Việt Trì  - Lâm Thao- Phú Thọ là Hóa chất, giấy (sgk Địa lí 12 trang 114 và Atlat trang 21)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Hiện nay vùng có giá trị sản xuất công nghiệp nhỏ nhất nước ta là

 • A Bắc Trung Bộ.
 • B Tây Nguyên.
 • C Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • D Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hiện nay vùng có giá trị sản xuất công nghiệp nhỏ nhất nước ta là Tây Nguyên (chiếm 0,7% giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005).

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm