Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính tổng các số nguyên thỏa mãn: \(-5 ≤ x ≤ 3\)

Bài 2. Tính: \((-5) + (+ 2) + |-3| + |+2|\)

Bài 3. Tìm x, biết: \((x – 10) + (x – 9)+...+ (x – 1) = -2015\)

Bài 4. Tìm các số nguyên x, y sao cho: \((x – 3)(2y + 1) = 7\)

Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \(A = |x + 2| + 5\) với \(x ∈\mathbb Z\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Liệt kê các số nguyên thỏa mãn đề bài

Nhóm các số đối với nhau rồi thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Vì \(x ∈\mathbb Z\) và \(-5 ≤ x ≤ 3 \)\(⇒ x = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2,3\)

\(⇒  (-5) + (-4) + ...+ 1 + 2+3 \)\(\,= (-5) + (-4) + [(-3) + 3] \)\(\,+ [(-2) + 2] + [(-1) + 1] +0= -9\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Áp dụng: \(\begin{array}{l}\left| x \right| = x,x \ge 0\\\left| x \right| =  - x,x \le 0\end{array}\)

Rồi thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

Bài 2. \((-5) + (+ 2) + |-3| + |+2| \)\(\,= -5 + 2 + 3 + 2 = 2\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Bỏ ngoặc rồi thu gọn đưa về dạng tìm 1 số hạng trong tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Ta có: \(10 + 9 + ...+ 2 + 1 = 55\) và trong đó có 10 số hạng

Vậy \((x – 10) + (x – 9) + ...+ (x – 2) + (x – 1)\)

\(= 10x – (10 + 9 + ..+ 2 + 1) = 10x – 55\)

Ta có: \(10x – 55 = -2015 \)\(\,⇒  10x = -1960 ⇒ x = -196\).

LG bài 4

Phương pháp giải:

 Viết 7 thành tích hai số nguyên để tìm x và y

Lời giải chi tiết:

Bài 4. Vì \(7 = 7.1 = (-7).(-1) = 1.7\)\(\, = (-1).(-7)\)

Vậy \((x – 3)(2y + 1) = 7\). Ta có các trường hợp sau:

\(x – 3 = 1\) và \(2y + 1 = 7 ⇒ x = 4\) và \(y = 3\)

\(x – 3 = 7\) và \(2y + 1= 1 ⇒  x = 10\) và \(y = 0\)

\(x – 3 = -7\) và \(2y + 1 = -1 ⇒  x = -4\) và \(y = -1\)

\(x – 3 = -1\) và \(2y + 1= -7 ⇒  x = 2\) và \(y = -4\).

LG bài 5

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\left| a \right| \ge 0,\forall a\)

Lời giải chi tiết:

Bài 5. Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒ (x + 2) ∈\mathbb Z\) và \(|x + 2| ∈\mathbb Z\).

\(⇒ |x + 2| ≥ 0 ⇒ |x + 2| + 5 ≥ 5\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 5

Dấu “=”xảy ra khi \(x + 2 = 0 ⇒ x = -2\).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.