Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

Bài 2. Tìm x, biết

a) \(7^2.5 – (2x +1) = 630 : 9\)

b) \((10 – 4x) + 120 : 2^3= 17\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

\((x + 1) + (x + 2) + ..+ (x + 9) + (x + 10) = 5\)

LG bài 1

 thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi đến nâng lên lũy thừa sau đó nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 1.

a) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27) : 18\)

\(= 625 – 528 + 3 = 100\)

b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870 : 29\)

\(= -126 – 11^2+ 30 \)

\(= -126 – 121 + 30 = -217\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Lũy thừa trước sau đó là nhân và chia 

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia 

Lời giải chi tiết:

Bài 2.

a) \(7^2.5 – (2x + 1) = 630 : 9\)

\(⇒ 245 – 2x – 1 = 70 \)

\(⇒ -2x = -22 + 70\)

\(⇒ -2x = -174 \)

\(⇒ x = 87\)

b)

\(\eqalign{
& (10 - 4x) + 120:{2^3} = 17 \cr 
& 10 - 4x + 15 = 17 \cr 
& 10 - 4x = 17 - 15 \cr 
& 10 - 4x = 2 \cr 
& 4x = 10 - 2 \cr 
& 4x = 8 \cr 
& x = 8:4 \cr 
& x = 2 \cr} \)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Bỏ ngoặc rồi thu gọn đưa về dạng tìm 1 số hạng trong tổng

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Ta thấy: \(1 + 2 + ...+ 10\) là tổng có 10 số hạng và \(1 + 2 + ..+ 10 = 55\).

Vậy \((x + 1) + (x + 2) + ...+ (x + 9)\)\(\, + (x + 10) = 10 x + 55\)

Ta có:  \(10 x + 55 = 5\)

       \(⇒ 10x = -55 + 5 \)

       \(⇒ 10x = -50\)

       \(⇒ x = -5\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí