Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho: \(| 4 – 2x| = 6\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(x.( x+ y) = 1\)

Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\); biết: \(|2 – 2a| < 1\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

\(\left| x \right| = A\left( {A \ge 0} \right) \Leftrightarrow \)\({x = A}\) hoặc \({x =  - A}\)

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Ta có: \(| 4 – 2x| = 6 ⇒ 4 – 2x = 6\) hoặc \(4 – 2x = -6\)

\(⇒ -2x = 2\) hoặc \(-2x = -10 ⇒ x = -1\) hoặc \(x = 5\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

 Viết 1 thành tích hai số nguyên để tìm x và y

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Ta có: \(x.( x+ y) = 1 = 1.1 = (-1).(-1)\)

\(x = 1\) và \(x + y = 1 ⇒ x = 1\) và \(y = 0\)

\(x = -1\) và \(x + y = -1 ⇒ x = -1\) và \(y = 0\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

 Do \(a ∈\mathbb Z \)\(⇒ (2 – 2a) ∈ \mathbb N \)

Số tự nhiên nhỏ hơn 1 là 0

Lời giải chi tiết:

Bài 3. Vì \(a ∈\mathbb Z \)\(⇒ (2 – 2a) ∈ \mathbb N \)

\(⇒ |2 – 2a| ∈\mathbb N\), mà \(|2 – 2a| < 1\)

\(⇒ |2 – 2a| = 0 ⇒ 2 – 2a = 0\)

\(⇒ -2a = -2 ⇒ a = 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí