Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {a;b} \right\};B = \left\{ {c;d;e} \right\}.\) 

Viết tập hợp có hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B.

Bài 2. Cho tập hợp \(C = \{ x \in N|x < 7\} \)

Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 3. Viết tập hợp D là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử.

Hoặc viết tập hợp dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

\(\matrix{
{{M_1} = \left\{ {a;c} \right\}{\rm{ }};{M_2} = \left\{ {a;d} \right\}{\rm{ }};} \hfill \cr
{{M_3} = \left\{ {a;e} \right\}{\rm{ }};{M_4} = \left\{ {b;c} \right\};} \hfill \cr
{{M_5} = \left\{ {b;d} \right\}{\rm{ }};{M_6} = \left\{ {b;e} \right\}.} \hfill \cr}\) 

Bài 2. 

Các số tự nhiên nhỏ hơn 7 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Nên tập hợp \(C= \{0;1;2;3;4;5;6\}\).

Bài 3. 

Các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10 là: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Do đó:

\(D = \{3;4;5;6;7;8;9\}\) hoặc \(D = \{ x ∈ N| 2 < x< 10 \}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí