Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số bằng cách liệt kê các phần tử.

Bài 2. Viết tập hợp M các chữ cái trong từ “COCACOLA”. 

Bài 3. Cho tập hợp C = {a;b;c;d} ;D = {a;b;x;y}.

a) Viết tập hợp E các phần tử thuộc C mà không thuộc D.

b) Dùng kí hiệu ∈, ∉ để ghi các phần tử thuộc D mà không thuộc C.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử.

Lời giải chi tiết:

Các số tự nhiên lẻ có 1 chữ số là: 1; 3; 5; 7; 9

Khi đó, tập hợp A={1;3;5;7;9}

LG bài 2

Phương pháp giải:

Liệt kê các chữ cái trong từ đã cho

Khi viết tập hợp, mỗi phần tử chỉ được viết 1 lần (không lặp lại)

Lời giải chi tiết:

Vì mỗi chữ cái được viết 1 lần nên ta có tập hợp các chữ cái trong từ “COCACOLA” là M={A;C;L;O}

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Nếu a là một phần tử của tập hợp A thì ta viết: a ∈ A.

Nếu d không phải là một phần tử của tập hợp A thì ta viết d \(\notin\) A.

Lời giải chi tiết:

a) Các phần tử thuộc C mà không thuộc D là c và d

Nên tập hợp E ={c;d}

b) Ta có: 

x ∈ D và  x ∉ C ; y ∈ D và y ∉ C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí