Chương 5 : Ôn tập

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 97 : Ôn tập về số tự nhiên

Giải Bài 97 : Ôn tập về số tự nhiên phần hoạt động thực hành trang 96 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 97 : Ôn tập về số tự nhiên

Giải Bài 97 : Ôn tập về số tự nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 97 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 98 : Ôn tập về phân số

Giải Bài 98 : Ôn tập về phân số phần hoạt động thực hành trang 97, 98 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 98 : Ôn tập về phân số

Giải Bài 98 : Ôn tập về phân số phần hoạt động ứng dụng trang 99 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 99 : Ôn tập về số thập phân

Giải Bài 99 : Ôn tập về số thập phân phần hoạt động thực hành trang 100, 101 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 99 : Ôn tập về số thập phân

Giải Bài 99 : Ôn tập về số thập phân phần hoạt động ứng dụng trang 101 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 100 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Giải Bài 100 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng phần hoạt động thực hành trang 102, 103 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 100 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Giải Bài 100 : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng phần hoạt động ứng dụng trang 104 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 101 : Ôn tập về đo diện tích

Giải Bài 101 : Ôn tập về đo diện tích phần hoạt động thực hành trang 104, 105, 106 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 101 : Ôn tập về đo diện tích

Giải Bài 101 : Ôn tập về đo diện tích phần hoạt động ứng dụng trang sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 102 : Ôn tập về đo thể tích

Giải Bài 102 : Ôn tập về đo thể tích phần hoạt động thực hành trang 107, 108 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 102 : Ôn tập về đo thể tích

Giải Bài 102 : Ôn tập về đo thể tích phần hoạt động ứng dụng trang 108 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian

Giải Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian phần hoạt động thực hành trang 109, 110 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian

Giải Bài 103 : Ôn tập về đo thời gian phần hoạt động ứng dụng trang 110 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Giải Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ phần hoạt động thực hành trang 111, 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Giải Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ phần hoạt động ứng dụng trang 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 105 : Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải Bài 105 : Ôn tập về phép nhân, phép chia phần hoạt động thực hành trang 115, 116, 117 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 105 : Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải Bài 105 : Ôn tập về phép nhân, phép chia phần hoạt động ứng dụng trang 117 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 106 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 106 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 118, 119 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 106 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 106 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 119 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất