Chương 2 : Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 19 : Khái niệm số thập phân

Giải Bài 19 : Khái niệm số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 48, 49 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 19 : Khái niệm số thập phân

Giải Bài 19 : Khái niệm số thập phân phần hoạt động thực hành trang 50 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19 : Khái niệm số thập phân

Giải Bài 19 : Khái niệm số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 50, 51 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 54 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 53 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 20 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 54 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 54, 55 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 56 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải Bài 21 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 57 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 58, 59 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân phần hoạt động thực hành trang 59, 60 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải Bài 22 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân phần hoạt động ứng dụng trang 60, 61 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 23 : Số thập phân bằng nhau

Giải Bài 23 : Số thập phân bằng nhau phần hoạt động cơ bản trang 61, 62, 63 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 23 : Số thập phân bằng nhau

Giải Bài 23 : Số thập phân bằng nhau phần hoạt động thực hành trang 63 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 23 : Số thập phân bằng nhau

Giải Bài 23 : Số thập phân bằng nhau phần hoạt động ứng dụng trang 63, 64 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 24 : So sánh hai số thập phân

Giải Bài 24 : So sánh hai số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 64, 65, 66 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 24 : So sánh hai số thập phân

Giải Bài 24 : So sánh hai số thập phân phần hoạt động thực hành trang 66, 67 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 24 : So sánh hai số thập phân

Giải Bài 24 : So sánh hai số thập phân phần hoạt động ứng dụng trang 67 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 25 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 25 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 68 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 25 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 25 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 68, 69 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất