Chương 4. Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 26 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 30 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 4 trang 31 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 5 trang 32 tập bản đồ Sử 7. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 1 trang 32 tập bản đồ Sử 7. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 45 - Bia tiến sĩ trong Văn Miếu (Hà Nội) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 3 trang 33 tập bản đồ Sử 7. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Sử 7. Quan sát hình 47 - Nguyễn Trãi trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 7

Giải bài 5 trang 34 tập bản đồ Sử 7. Ở Hà Nội có một số đường phố mang tên các nhân vật lịch sử dưới đây.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất