Câu 5 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của hậu phương để góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Trả lời: 

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Các trường Đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất.

- Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.


Bình chọn:
4.7 trên 14 phiếu