Câu 4 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

☐ Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.

☐ Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.

☐ Các giai cấp, tầng lớp mới hình thành bên cạnh sự tồn tại của các giai cấp cũ.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu