Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 8 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 8 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

a) Bớt 35 đi 5 đơn vị được viết là:

A.     35 : 5 = 7            

B.     35 – 5 = 30         

C.     35  × 5 = 175     

b) Giảm 48 đi 6 lần được viết là:

A.    48 : 6 = 8         

B.    48 + 6 = 54      

C.    48 –  6 = 42     

Bài 2: Tính

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bác Hoa có 48 quả cam, sau khi đem bán thì số cam giảm đi 6 lần. Hỏi bác Hoa còn lại bao nhiêu quả cam?

A. 5 quả                                   B. 6 quả

C. 7 quả                                   D. 8 quả     

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một số biết rằng số đó giảm đi 6 lần thì được 12?

A. 72                                        B. 82

C. 92                                        D. 102  

Bài 5: Tìm \(x\):

a)   27 : \(x\) = 7 – 4

………………………..        

……………………….. 

………………………..  

b)   45 : \(x\) = 36 : 4

………………………..        

……………………….. 

……………………….. 

Bài 6: Bà Lan đem đi chợ 56 quả bưởi. Số bưởi đã bán giảm đi 7 lần so với số bưởi ban đầu. Hỏi bà Lan còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp số: ……………………

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

a) Bớt 35 đi 5 đơn vị , ta thực hiện phép trừ 35 – 5.

b) Giảm 48 đi 6 lần, ta thực hiện phép chia 48 : 6.

Cách giải :

a)       35 – 5 = 30

Bớt 35 đi 5 đơn vị được viết là:

     A. 35 : 5 = 7                S

     B. 35 – 5 = 30             Đ

     C. 35  × 5 = 175          S

b)      48 : 6 = 8

Giảm 48 đi 6 lần được viết là:

     A. 48 : 6 = 8                Đ

     B. 48 + 6 = 54             S

     C. 48 –  6 = 42            S

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thương, ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Cách giải :

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Tìm số quả cam còn lại ta lấy số cam ban đầu bác Hoa có chia cho 6.

Cách giải :

Bác Hoa còn lại số quả cam là:

48 : 6 = 8 (quả)

                          Đáp số: 8 quả cam.

=> Đáp án cần chọn là D.

Bài 4:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Số đó giảm đi 6 lần thì được 12 nên để tìm số đó ta thực hiện phép nhân 12 × 6.

Cách giải :

Số đó giảm đi 6 lần thì được 12 nên số cần tìm là:

                12 × 6 = 72.

=> Đáp án cần chọn là A.

Bài 5:

Phương pháp giải:

a) - Tính kết quả của phép tính vế phải.

    - Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

b) - Tính kết quả của phép tính vế phải.

    - Muốn tìm \(x\) (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

a)   27 : \(x\) = 7 – 4

       27 : \(x\)   =  3

              \(x\)   =  27 : 3

              \(x\)   =    9

b)   45 : \(x\)  =  36 : 4

       45 : \(x\)  =   9

              \(x\)  =  45 : 9

              \(x\)  =  5

Bài 6:

Phương pháp giải:

- Dạng toán: Giảm đi một số lần.

- Số bưởi bà đã bán = số bưởi ban đầu bà đem đi chợ bán : 7.

- Số bưởi còn lại = số bưởi đem đi chợ bán  –  số bưởi đã bán.

Cách giải :

Bà Lan đã bán số quả bưởi là:

56 : 7 = 8 (quả)

Bà Lan còn lại số quả bưởi là:

56 – 8 = 48 (quả)

                            Đáp số: 48 quả.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay