Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 23 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 23 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Phần I

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước phép tính đúng

A. 1381 : 4 = 345 (dư 1)                             B. 1381 : 4 = 345 (dư 2)

C. 1418 : 6 = 236 (dư 3)                             D. 1418 : 6 = 236 (dư 2)

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức 1475 + 2405 : 5 là:

1956 …                                     1966 …                                1976 …

b) Giá trị biểu thức 4524 : 6 + 2534  là:

2770 …                                     1780 …                                3288 …

c) Giá trị biểu thức 1054 + 2920 : 8 là:  

1219 …                                     1319 …                                1419 …

d) Giá trị biểu thức ( 1478 + 2354 ) : 4 là:

958 …                                       968 …                                   978 …

Phần II

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 4786 : 5                      b) 2006 : 4                              c) 3267 : 7

Bài 2. Một xí nghiệp đã may được 2479 cái áo. Xí nghiệp đã bán đi 427 cái áo. Số áo còn lại được xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 cái áo. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một cơ sở sản xuất tháng đầu làm được 927 sản phẩm, tháng thứ hai làm được 1048 sản phẩm. Sau hai tháng cơ sở sản xuất đó bán được  \(\frac{1}{5}\) số sản phẩm đó. Hỏi cơ sở sản xuất đó còn lại bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Phần I.

Câu 1.

Phương pháp:

Phép chia ta đặt tính theo cột dọc, sau đó chia lần lượt từ trái sang phải. 

Cách giải:

Vậy phép tính đúng là A và D.

Câu 2.

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)       1475 + 2405 : 5

           = 1475 + 481

           = 1956

Vậy ta có kết quả như sau:

1956  (Đ)                                 1966  (S)                                 1976  (S)

b)       4524 : 6 + 2534

          = 754 + 2534

         = 3288

Vậy ta có kết quả như sau:

2770 (S)                                    1780 (S)                                3288 (Đ)

c)       1054 + 2920 : 8

          = 1054 + 365

          = 1419

Vậy ta có kết quả như sau:

1219 (S)                                    1319 (S)                                1419 (Đ)

d)       (1478 + 2354) : 4

           = 3832 : 4

           = 958

Vậy ta có kết quả như sau:

958 (Đ)                                      968 (S)                                  978 (S)

Phần II.

Bài 1.

Phương pháp:

Phép chia ta đặt tính theo cột dọc, sau đó chia lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

                                 

Bài 2.

Phương pháp:

- Tìm số áo còn lại sau khi bán ta lấy số áo xí nghiệp đó may được trừ đi số áo đã bán = 2479  – 427 = 2052 cái áo.

- Thực hiện phép chia 2052 : 8. Thương tìm được chính là số hộp xếp được và số dư là số cái áo còn thừa.

Cách giải:

Sau khi bán xí nghiệp còn lại số cái áo là:

             2479  – 427 = 2052 (cái áo)

Ta có: 2052 : 8 = 256 (dư 4).

Vậy nếu xếp số áo còn lại vào các hộp, mỗi hộp 8 cái áo thì xếp được 256 hộp và còn thừa 4 cái áo.

Đáp số: 256 hộp và còn thừa 4 cái áo.

Bài 3.

Phương pháp:

- Tìm tổng số sản phẩm cơ sở sản xuất đã làm được trong hai tháng ta lấy số sản phẩm đã làm được trong tháng thứ nhất cộng với số sản phẩm đã làm được trong tháng thứ hai.

- Tìm số sản phẩm đã bán ta lấy tổng số sản phẩm cơ sở sản xuất đã làm được trong hai tháng chia cho 5.

- Tìm số sản phẩm còn lại ta lấy tổng số sản phẩm cơ sở sản xuất đã làm được trong hai tháng trừ đi số sản phẩm đã bán.

Cách giải:

Trong hai tháng cơ sở sản xuất tháng làm được số sản phẩm là:

927 + 1048 = 1975 (sản phẩm)

Cơ sở sản xuất đó đã bán được số sản phẩm là:

1975 : 5 = 395 (sản phẩm)

Cơ sở sản xuất đó còn lại số sản phẩm là:

1975  – 395 = 1580 (sản phẩm)

Đáp số: 1580 sản phẩm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay