Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 11 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 11 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

a) 127 x 3 + 45 = 426   

b) 248 x 2 = 486           

c) 207 x 3 – 45  = 570    

d) 145 x 3 x 2 = 870      

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Ngăn trên có 8 quyển sách, ngăn dưới có 48 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên?

A. 6 lần                     B. 7 lần

C. 8 lần                     D. 9 lần

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước cách làm đúng:

a) 63 gấp mấy lần 7

A. 63 + 7 = 70 lần

B. 63 : 7 = 9 lần

C. 63 x 7 = 441 lần

D. 63 – 7 = 55 lần

b) 54 gấp mấy lần 6

A. 54 + 6 = 70 lần

B. 54 – 6  = 48 lần

C. 54 :  6 = 9 lần

D. 54 x 6 = 324 lần

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bốn năm trước Hoa 8 tuổi. Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Hoa. Hỏi mẹ hơn Hoa bao nhiêu tuổi?

A. 18 tuổi                      B. 20 tuổi

C. 22 tuổi                      D. 24 tuổi

Bài 5: Tính:

a)  138  x  4  +  19

   = ………………….. 

   = ………………….. 

b) 208  x  3  –  179

   = ………………….. 

   = ………………….. 

c) 214  x  2  x  3       

   = …………………..

   = …………………..

d) 508  –  123  –  179

   = …………………..

   = …………………..

Bài 6: Tìm X :

a) X  :  7   +  35   =   123

    …………………………. 

    …………………………. 

    …………………………. 

b) X  :  4  –  129  =  327

    …………………………. 

    …………………………. 

    …………………………. 

Bài 7: Viết phép tính đầy đủ vào ô trống

Số lớn và số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

a) 32m và 4m

 

b) 56km và 7km

 

c) 48kg và 4kg

 

d) 96cm và 3cm

 

Bài 8: Có 8 bao to mỗi bao chứa 48kg gạo và 6 bao nhỏ mỗi bao chứa 42kg gạo. Hỏi tất cả có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

Lời giải chi tiết

Bài 1:  

Phương pháp giải:

Thực hiện lại các phép tính để kiểm tra kết quả.

Cách giải:

- Thực hiện lại các phép tính: 

a)  127  x  3 + 45

 =       381   + 45

 =            426

b)  248 x 2 = 496

c)  207  x  3 – 45

  =        621 – 45

  =           576

 d) 145 x 3 x 2

=       435  x  2

=           870

- Kết quả điền được:                                                                        

a)  127 x 3 + 45 = 426        Đ

b)  248 x 2 = 486                S

c)  207 x 3 – 45  = 570        S

145 x 3 x 2 = 870                Đ

Bài 2: 

Phương pháp giải:

- Dạng toán giảm đi một số lần.

- Số lần = 48  :  8

Cách giải:

Bài giải

Ngăn dưới có số sách gấp số lần ngăn trên là:

48  :  6 = 8 ( lần )

                 Đáp số: 8 lần

=> Đáp án cần chọn là C

 Bài 3: 

Phương pháp giải:

Giảm đi một số lần: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó cho số lần.

Cách giải:

a) 63 gấp mấy lần 7    

            63  : 7 = 9 ( lần )      

=> Đáp án cần chọn là B                

b) 54 gấp mấy lần 6

            54  :  6 = 9 ( lần )

=> Đáp án cần chọn là C

Bài 4: 

Phương pháp giải:

- Tính tuổi của Hoa năm nay.

- Tính tuổi của mẹ năm nay = Số tuổi của Hoa năm nay  x  3

- Số tuổi mẹ hơn Hoa là: Số tuổi của mẹ năm nay – Số tuổi của Hoa năm nay

Cách giải: 

Bài giải

Tuổi của Hoa năm nay là:

8  +  4 = 12 ( tuổi )

Tuổi của mẹ năm nay là:

12  x  3  = 36 ( tuổi )

Mẹ hơn Hoa số tuổi là:

36 – 12 = 24 ( tuổi )

Đáp số: 24 tuổi

=> Đáp án cần chọn là D

Bài 5: 

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính nhân trước; phép cộng, phép trừ thực hiện sau.

- Thực hiện từ trái qua phải.

Cách giải:

a)  138  x  4  +  19

    =    552    + 19

    =         571

b) 208  x  3  –  179 

=       624    –  179

=            445

c) 214  x  2  x  3

   =    428    x  3

   =       1284

d) 508  –  123  –  179 

=       385       –  179

=               206

Bài 6: 

Phương pháp giải:

Thực hiện tìm  X

Cách giải:

a)

  X   :   7   +  35   =   123

  X   :   7              =   123 – 35

  X   :   7              =   88

  X                       =   88  x  7

  X                       =  616

b)

X   :   4  –  129   =   327

X   :   4               =   327  + 129

X  :   4                =   456

X                        =   456  x  4

X                        =  1824

Bài 7: 

Phương pháp giải:

Giảm đi một số lần: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó cho số lần.

Cách giải:

Số lớn và số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

a)   32m và 4m

32 : 4 = 8 ( lần )

b) 56km và 7km

56 : 7 = 8 ( lần )

c) 48kg và 4kg

48 : 4 = 12 ( lần )

d) 96cm và 3cm

96 : 3 = 32 ( lần )

Bài 8: 

Phương pháp giải:

+ Tìm số kg gạo ở 8 bao to.

+ Tìm số kg gạo ở 6 bao nhỏ.

+ Tìm tất cả số kg gạo.

Cách giải:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo ở 8 bao to là:

48  x 8 = 384 ( kg )

Số ki-lô-gam  gạo ở 6 bao nhỏ là:

42 x  6 = 252  ( kg )

Số ki – lô – gam gạo có tất cả là:

384 + 252 = 636 ( kg )

                            Đáp số: 636kg gạo

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay