Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 4 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 4 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm số có hai chữ số biết tích các chữ số của số đó là 8 và tổng các chữ số của số đó là 6.

A. 18                                              B. 24

C. 40                                              D. 80

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1 túi đường cân nặng 6kg. Hỏi 14 túi đường như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A. 20kg                                          B. 84kg

C. 86kg                                          D. 88kg

Bài 3: Tìm \(x\): 

a)       \(x\)   –  25  =  42  ×  4

          ………………………..

          ………………………..

          ………………………..

b )       \(x\)  +  178  =  527  –  289

          ……………………….......

          ……………………….......

          ……………………….......

Bài 4: Tính:

a)    24  ×  4  +  19 

          ……………………….......

          ……………………….......

b)    51  ×  4  + 38

          ……………………….......

          ……………………….......

c)    74  ×  2  –  17

          ……………………….......

          ……………………….......

d)    28  ×  2  – 17

          ……………………….......

          ……………………….......

Bài 5: Có 4 bao gạo và 2 bao ngô. Mỗi bao nặng 45kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô (giải bằng hai cách)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số: …………..........

Bài 6: Một năm có 12 tháng. Hỏi 6 năm có bao nhiêu tháng ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

- Xét các cặp số có tích là 8.

- Xét các cặp số có tổng là 6.

Cách giải :

- Các cặp số có tích là 8:

    8  =  8  ×  1

    8  =  2  ×  4

Trong hai cặp số trên, ta thấy :

    8  +  1  =  9

    2  +  4  =  6

Vậy số có hai chữ số cần tìm là 24.

=> Đáp án cần chọn là B.

Bài 2:

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của 14 túi đường ta lấy cân nặng của 1 túi đường nhân với 6.

Cách giải :

14 túi đường cân nặng số ki-lô-gam là:

6 × 14 = 84 (kg)

                     Đáp số: 84kg.

=> Đáp án cần chọn là B.

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Tính giá trị vế phải trước.

- Áp dụng tìm \(x\) theo các quy tắc:

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách giải :

a)      \(x\)   –  25  =  42  ×  4 

         \(x\)   –  25  =      168

         \(x\)             = 168  +  25

         \(x\)             =     193                      

b)      \(x\)  +  178  =  527  –  289

         \(x\)  +  178  =       238

         \(x\)              =  238  –  178

          \(x\)             =         60

Bài 4:

Phương pháp giải:

Tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

a)     24  ×  4  +  19

       =    96    +  19

       =         115  

b)    51  ×  4  +  38

       =  204    +  38

       =        242

c)    74  ×  2  –  17

      =  148    –  17

      =       131                                             

d)   28  ×  2  –  17

      =    56     –  17

      =        39

Bài 5:

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Tìm tổng số bao gạo và ngô.

- Tính tổng số ki-lô-gam gạo và ngô ta lấy cân nặng của 1 bao nhân với tổng số bao gạo và ngô.

Cách 2:

- Tính số ki-lô-gam gạo ta lấy cân nặng của 1 bao nhân với số bao gạo.

- Tính số ki-lô-gam ngô ta lấy cân nặng của 1 bao nhân với số bao ngô.

- Tính tổng số ki-lô-gam gạo và ngô.

Cách giải:

Cách 1:  

Có tất cả số bao gạo và ngô là:

4  +  2 = 6 (bao)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

45  ×  6  = 270 (kg)

Đáp số: 270kg.

Cách 2:

Có số ki-lô-gam gạo là:

45  ×  4  = 180 (kg)

Có số ki-lô-gam ngô là:

45  ×  2  = 90 (kg)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

180  +  90 = 270 (kg)

Đáp số: 270kg.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Tìm số tháng có trong 6 năm ta lấy số tháng có trong 1 năm nhân với 6.

Cách giải:

Bài giải

6 năm có số tháng là:

12   ×  6  =  72 (tháng)

Đáp số: 72 tháng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay