Bài 7 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Cho 30 gam natri vào 470,75 gam nước. Tính nồng độ ( C%) và nồng độ mol dung dịch thu được ( biết 1ml dung dịch này có khối lượng 1,065 gam).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là:

\(\eqalign{  & {n_{Na}} = {{30} \over {23}} \approx 1.3mol  \cr  & {n_{{H_2}O}} = {{470,75} \over {18}} \approx 26,2mol \cr} \)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \cr
& 1,3 \to \,\,\,1,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,65mol \cr} \)

 Ta có:

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{NaOH}} = 1,3mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,65mol \hfill \cr}  \right.\)

\({m_{dd{\text{ thu được}}}} = {m_{Na}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{H_2}}}\) \( = 30 + 470,75 - 2.0,65 = 499,45gam\)
Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :
\(C{\% _{NaOH}} = {{{m_{NaOH}}} \over {{m_{dd{\text{ thu được}}}}}}.100\) \( = {{40.1,3} \over {499,45}}.100 = 10,41\% \)


\(\eqalign{  & \left. \matrix{  1ml \leftrightarrow 1.0,65{\text{ gam dung dịch}} \hfill \cr  {\rm{Vml}} \leftrightarrow {\text{499,45 gam dung dịch}} \hfill \cr}  \right\}\cr& \Rightarrow {V \over 1} = {{499,45} \over {1.0,65}}  \cr  &  \Rightarrow V = 468,97ml = 0,46897lít \cr} \)

Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
\({CM_{NaOH}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{V_{dd}}}} = {{1,3} \over {0,46897}} = 2,77M\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.