Bài 6 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 6 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Hòa tan 124g \(N{a_2}O\) vào 376ml nước. Tính nồng độ ( C%) dung dịch thu được.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{  & {D_{{H_2}O}} = 1g/ml  \cr  & {D_{{H_2}O}} = {{{m_{{H_2}O}}} \over {{V_{{H_2}O}}}} \cr& \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = {D_{{H_2}O}}.{V_{{H_2}O}}  = 376\;gam  \cr  & {n_{N{a_2}O}} = {{124} \over {62}} = 2mol \cr} \)

Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr
& \,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to {\rm{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_{NaOH}} = 4mol\)

\({m_{dd{\text{ thu được}}}} = {m_{N{a_2}O}} + {m_{{H_2}O}} \) \(= 124 + 376 = 500gam\)

Dung dịch thu được là dung dịch NaOH.

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :

\(C{\% _{NaOH}} = {{{m_{NaOH}}} \over {{m_{dd{\text{ thu được}}}}}}.100 \) \(= {{40.4} \over {500}}.100 = 32\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí