Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu
Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình.

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ diêzen.

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 4 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ diêzen 4 kì.

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

Xem chi tiết

Câu hỏi 7 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 7 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

Xem chi tiết

Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Xem chi tiết

Câu hỏi 9 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 9 trang 164 SGK Công nghệ 11

Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại.

Xem chi tiết

Câu hỏi 10 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 10 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các chi tiết chính của cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem chi tiết

Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống bồi trơn.

Xem chi tiết

Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Xem chi tiết

Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức

Xem chi tiết

Câu 14 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 14 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.

Xem chi tiết

Câu 15 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 15 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước.

Xem chi tiết

Câu 16 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 16 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước - hình 26.1).

Xem chi tiết

Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

Xem chi tiết

Câu 18 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 18 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí.

Xem chi tiết

Câu 19 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 19 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Xem chi tiết

Câu 20 trang 164 SGK Công nghệ 11 Câu 20 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài