Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu
Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các cơ cấu và hệ thống chính của động cơ xăng và động cơ diêzen.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ diêzen 4 kì.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Xem lời giải

Câu hỏi 9 trang 164 SGK Công nghệ 11

Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại.

Xem lời giải

Câu hỏi 10 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các chi tiết chính của cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem lời giải

Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống bồi trơn.

Xem lời giải

Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.

Xem lời giải

Câu hỏi 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức

Xem lời giải

Câu 14 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.

Xem lời giải

Câu 15 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước.

Xem lời giải

Câu 16 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước - hình 26.1).

Xem lời giải

Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.

Xem lời giải

Câu 18 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí.

Xem lời giải

Câu 19 trang 164 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Xem lời giải

Câu 20 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.

Xem lời giải

Xem thêm