Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


Tính giá trị các biểu thức sau:

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;\)

\(B = - 377 - (98 - 277)\)

\(C = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7) - 1,7.3 - 0,17:0,1\)

\(\displaystyle D = 2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = \displaystyle {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp: \(a+b=b+a\) và \((a+b)+c=a+(b+c)\)

b) Sử dụng quy tắc phá ngoặc và tính chất kết hợp

c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

d) Đưa hỗn số về dạng phân số, sử dụng phân phối của phép nhân với phép cộng, phép trừ \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\); \(ab-ac=a(b-c)\)

e) Sử dụng \({\left( {a.b} \right)^m} = {a^m}{b^m};\,{\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 \)\( \displaystyle = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 \)\( \displaystyle = 80 + 80 + 79 = 239\)

\( \displaystyle B = - 377 - (98 - 277)\)

   \( \displaystyle = - 377 - 98 + 277\)

   \( \displaystyle =  (- 377+ 277)-98\)

   \( \displaystyle = -100-98\) 

   \( \displaystyle =           -198\)

\( \displaystyle C = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7)\)\( \displaystyle - 1,7.3 - 0,17:0,1\)

  \( \displaystyle = - 1,7. 2,3 + 1,7. (- 3,7) \)\( \displaystyle - 1,7.3 - 0,17.10\)

 \( \displaystyle = - 1,7. 2,3 - 1,7.  3,7\)\( \displaystyle - 1,7.3 - 1,7\)

  \( \displaystyle = -1,7. (2,3 + 3,7 + 3 + 1)\)

  \( \displaystyle = -1,7 . 10  \)

  \( \displaystyle =  -17.\)

\( \displaystyle D=2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 \)\(\displaystyle + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\( \displaystyle ={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{275} \over 100} + {{ - 12} \over 10}.{{11} \over 4}\)

   \( \displaystyle ={{11} \over 4}.{{ - 2} \over {5}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

   \( \displaystyle ={{11} \over 4}.\left( {{{ - 2} \over {5}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

   \( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

   \( \displaystyle  = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

   \( \displaystyle  = {{ - 44} \over 5}\) 

\( \displaystyle E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right).\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

\(\begin{array}{l}
= \dfrac{{{2^3}{{.5.7.5}^2}{{.7}^3}}}{{{2^2}{{.5}^2}.{{\left( {{7^2}} \right)}^2}}} = \dfrac{{{2^3}{{.5}^{1 + 2}}{{.7}^{1 + 3}}}}{{{2^2}{{.5}^2}{{.7}^{2.2}}}}\\
= \dfrac{{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}}}{{{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}} = \dfrac{{2.5.1}}{{1.1.1}} = 10
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 117 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí