Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2. Bài 1: Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Hoàn thiện đọc; viết và phân tích số có ba chữ số trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

875 > 785                 321 > 298

697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                 732  = 700 + 30 + 2

Bài 4

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số hình vuông rồi chia số đó cho 5.

- Chọn hình đã khoanh số hình vuông bằng với kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hình đang có 10 hình vuông.

Ta có : 10 : 5 = 2

Vậy hình a được khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

Bài 5

Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

Muốn tìm giá tiền của một chiếc bút bi ta lấy giá tiền của bút chì cộng với 300 đồng.

Lời giải chi tiết:

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 31 phiếu