Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm \(x\):

\(a) \;x\times 2 = 4\)                       \(b) \;2\times x = 12\)                      \(c)\;3\times x =  27\) 

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\times 2 = 4\)   

           \(x= 4 : 2\)

           \(x= 2\)

 b) \(2\times x = 12\)

             \(x = 12 : 2\) 

             \(x = 6\)

c) \(3\times x =  27\)

           \(x = 27 : 3\)

            \(x = 9\)

Bài 2

Tìm y:

a) y + 2 = 10                     b) y × 2 = 10                      c ) 2 × y = 10

Phương pháp giải:

 - Tìm số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.

- Tìm thừa số bằng tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) y + 2 = 10

         y = 10 - 2

         y = 8

b) y × 2 = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

c) 2 × y = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Tìm tích và thừa số còn thiếu trong mỗi phép nhân rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm đáp án ta lấy 12kg chia cho số túi.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

Bài 5

Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa đã cho chia 3.

Lời giải chi tiết:

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu