8.4. Grammar - Unit 8. Talking to the world - Tiếng Anh 6 – English Discovery (Cánh Buồm)


Tổng hợp các bài tập phần: 8.4. Grammar - Unit 8. Talking to the world - Tiếng Anh 6 – English Discovery (Cánh Buồm)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Complete the dialogue with the phrases below. 

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ bên dưới.)

Got it!                                What does it mean?

A: Jacky said, 'See you in ten.' (1)  __________

B: That's short for 'See you in ten minutes.'

A: Ah, OK. (2)  __________

Lời giải chi tiết:

1. What does it mean? 

2. Got it!

A: Jacky said, 'See you in ten.' What does it mean?

(Jacky nói, 'Hẹn gặp lại sau 10.' Nó có nghĩa là gì?)

B: That's short for 'See you in ten minutes.'

(Đó là viết tắt của 'Hẹn gặp lại sau mười phút.')

A: Ah, OK. Got it!

 (À, được rồi. Đã hiểu!)

Bài 2

2.Write a or an before the words.

(Viết a hoặc an trước các từ.)

1. an electric kettle                          

2. ____ holiday 

3. ____ orange                                        

5. ____ river                                            

6. ____ ocean

7. ____ X

4. ____ artist

8. ____ flag                                               

Lời giải chi tiết:

2.a

3. an

4. an

5. a

6. an

7. an

8. a

Bài 3

3.Find and correct the mistakes in the sentences.

(Tìm và sửa những lỗi sai trong câu.)

1. My brother's got a new laptop. A laptop was very cheap. 

Bài 4

4.Choose the correct option.

(Chọn phương án đúng.)

1. There's (a) / the new girl in our class. A/ The girl's brother is in Dan's class.

2. We went to Paris last month and we stayed at a/ the hotel. A/ The hotel had a/ the big swimming pool and a/ the lovely restaurant. We ate in a/ the restaurant every evening.

3. Do you want a/ the biscuit? A / The chocolate ones are delicious! Or there's a / the cake. I can cut you a/the piece.

4. I bought a/ the new smartphone and a/ the new bag yesterday. A/ The smartphone was expensive but a/ the bag was cheap.

5. Peter is a/ the student. He lives in a/ the flat with two friends. A/ The flat is small but he likes it. 

Lời giải chi tiết:

1 The

2 a, The, a, a, the

3 a, The, a, a

4 a, a, The, the

5 a, a, The

1. There's a new girl in our class. The girl's brother is in Dan's class.

(Có một bạn nữ mới trong lớp của chúng ta. Anh trai của bạn nữ học cùng lớp với Dan.)

2. We went to Paris last month and we stayed at a hotel. The hotel had a big swimming pool and a lovely restaurant. We ate in the restaurant every evening.

(Chúng tôi đã đến Paris vào tháng trước và chúng tôi ở tại một khách sạn. Khách sạn có một hồ bơi lớn và một nhà hàng xinh xắn. Chúng tôi ăn trong nhà hàng vào mỗi buổi tối.)

3. Do you want a biscuit? The chocolate ones are delicious! Or there's a cake. I can cut you a piece.

(Bạn có muốn một chiếc bánh quy không? Những chiếc bánh quy sô cô la rất ngon! Hoặc có một cái bánh kem. Tôi có thể cắt cho bạn một mảnh.)

4. I bought a new smartphone and a new bag yesterday. The smartphone was expensive but the bag was cheap.

(Tôi đã mua một chiếc điện thoại thông minh mới và một chiếc túi mới vào ngày hôm qua. Điện thoại thông minh đắt nhưng túi lại rẻ.)

5. Peter is a student. He lives in a flat with two friends. The flat is small but he likes it. 

(Peter là một sinh viên. Anh ta sống trong một căn hộ với hai người bạn. Căn hộ nhỏ nhưng anh ấy thích nó.)

Bài 5

 5. Complete the dialogue with a, an or the. 

(Hoàn thành đoạn hội thoại bằng a, an hoặc the.)

Sam: Did you have (1) a good day yesterday? 

Alex: Yes, thanks. My friend Mason came down from London by train. (2) ______ train was late as usual, but then Dad drove us to (3) ______ beach near Branksome. (4) ______ beach is very small but very quiet. It was empty and we had (5) ______ great time. We took (6) ______ boat out to (7) ______ island and back, and then we had (8) ______ barbecue on (9) ______ beach. On (10) ______ island there are lots of birds and we took a lot of photos. 

Sam: Oh, can I see (11) ______ photos? 

Alex: Yes. Here's my dad with (12) ______ bird on his head! (13) ______ bird made a terrible noise and it frightened Lily, my sister. 

Sam: Have you got (14) ______ photo of Lily with (15) ______ bird? 

Alex: No, she was too scared!

Lời giải chi tiết:

2 The

3 a

4 The

5 a

6 a

7 an

8 a

9 the

10 the

11 the

12 a

13 The

14 a

15 the

Sam: Did you have a good day yesterday? 

Alex: Yes, thanks. My friend Mason came down from London by train. The train was late as usual, but then Dad drove us to a beach near Branksome. The beach is very small but very quiet. It was empty and we had a great time. We took a boat out to an island and back, and then we had a barbecue on the beach. On the island there are lots of birds and we took a lot of photos. 

Sam: Oh, can I see the photos? 

Alex: Yes. Here's my dad with a bird on his head! The bird made a terrible noise and it frightened Lily, my sister. 

Sam: Have you got a photo of Lily with the bird? 

Alex: No, she was too scared!

Tạm dịch:

Sam: Hôm qua bạn có một ngày tốt lành không?

Alex: Vâng, cảm ơn. Bạn tôi, Mason đi tàu hỏa từ London. Chuyến tàu đến muộn như thường lệ, nhưng sau đó bố chở chúng tôi đến một bãi biển gần Branksome. Bãi biển rất nhỏ nhưng rất yên tĩnh. Nó vắng vẻ và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đi thuyền ra một hòn đảo và quay trở lại, và sau đó chúng tôi có một bữa tiệc nướng trên bãi biển. Trên đảo có rất nhiều chim và chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh.

Sam: Ồ, tôi có thể xem ảnh không?

Alex: Vâng. Đây là bố tôi với một con chim trên đầu! Con chim đã tạo ra một tiếng động khủng khiếp và nó làm cho Lily, em gái tôi sợ hãi.

Sam: Bạn có bức ảnh của Lily với con chim không?

Alex: Không, cô ấy đã quá sợ hãi!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: