Writing - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. With your partner, ask and answer about where you live. Then fill in the notes.

(Làm việc với bạn, hỏi và trả lời về nơi em sống. Sau đó điền thông tin ghi chú.)

 

My hometown

What/name/hometown?

My hometown is...

Where/hometown?

It is in...

Is/town/city?

It is a...

What/famous/for?

It is famous for...

What/weather/like?

The weather is...

What/like/about it?

I like...

Lời giải chi tiết:

 

 

My hometown

What is the name of your hometown?

My hometown is Vung Liem.

Where is your hometown?

It is in Vinh Long province.

Is it in a town or city?

It is in a small town.

What is it famous for?

It is famous for fresh fruit, traditional cakes and beautiful rice paddies.

What is the weather like?

The weather is warm.

What do you like about it?

I like the hospitable people, peaceful life and fresh air.

 Tạm dịch:

 

Quê hương của tôi

Tên của quê hương bạn là gì?

Quê của tôi là Vũng Liêm.

Quê bạn ở đâu?

Nó thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Nó ở thị trấn hay thành phố?

Nó ở một thị trấn nhỏ.

Nó nổi tiếng về cái gì?

Nó nổi tiếng về trái cây tươi, các món bánh truyền thống và cánh đồng lúa xinh đẹp.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết ấm áp.

Bạn thích gì về nó?

Tôi thích người dân hiếu khách, cuộc sống yên bình và không khí trong lành.

b

Video hướng dẫn giải

b. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Use the Reading to help you. Write 40 to 50 words.

(Sử dụng ghi chú của em để viết một đoạn văn về quê hương em. Sử dụng phần Reading để giúp em. Viết 40 – 50 từ.)

Lời giải chi tiết:

My hometown is Vung Liem. It is in Vinh Long province. It is in a small town.  It is famous for fresh fruit, traditional cakes and beautiful rice paddies.  The weather is warm. I like the hospitable people, peaceful lifestyle and fresh air here. I love my hometown.

Tạm dịch:

Quê tôi là Vũng Liêm. Nó thuộc tỉnh Vĩnh Long. Nó ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với trái cây tươi, các loại bánh truyền thống và những cánh đồng lúa tuyệt đẹp. Thời tiết ấm áp. Tôi thích những người dân mến khách, lối sống thanh bình và không khí trong lành ở đây. Tôi yêu quê hương tôi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí