Lesson 3 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


New Words a. Fill in the blank. Listen and repeat. b. Use the word in task a to talk about a place you know. a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer. b. Listen and circle True or False. Useful Language Listen then practice. a. Read the article and choose the best headline. b. Read and answer the question. a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives. b. Compare your city with the cities in the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

Video hướng dẫn giải

a. Fill in the blank. Listen and repeat.

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại.)


polluted               clean              populated                expensive                 cheap              temperature

Lời giải chi tiết:

1. clean: sạch sẽ

2. populated: đông đúc

3. cheap: rẻ tiền

4. temperature: nhiệt độ

5. expensive: đắt tiền

6. polluted: ô nhiễm

New Words b

Video hướng dẫn giải

b. Use the word in task a to talk about a place you know.

(Dùng những gì trong bảng để nói về nơi bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

- Ha Noi city is very polluted and populated.

(Hà Nội rất ô nhiễm và đông dân.)

- My village is very cheap and clean.

(Ngôi làng của tôi rẻ và sạch.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer.

(Lắng nghe hai bạn học sinh nói về những thành phố và khoanh tròn vào đáp án đúng.)


Kayla's project is about comparing... 

(Dự án của Kayla là về việc so sánh...)

a. cities in the USA. 

(các thành phố ở Mỹ.)

b. cities around the world.

(các thành phố trên thê giới.)

C. countries. 

(các quốc gia.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Kayla: Hey, John. Do you know what the most populated city in USA is? Can you guess?

John: Hmmm Los Angeles?

Kayla: It’s NewYork. In twenty nineteen, nearly nine million people lived there.

John: That’s a lot. Is that in your magazine?

Kayla: Yes, it is. It’s an article comparing cities in the US.

John: I guess our city is the smallest/ We only have five thousand people living there.

Kayla: No, that is Buford city in Wyoming. That only has only one person.

John: That’s funny? What’s the most expensive city? Is it San Fransico?

Kayla: No, it isn’s. It’s New York.

John: Why?

Kayla: Houses are expensive, travel, restaurants and other things, too.

John: Wow, I’m glad to live here.

Kayla: Me too. I think our city is the best place to live.

Tạm dịch:

Kayla: Hey John. Bạn có biết thành phố nào đông dân nhất ở Mỹ không? Bạn có thể đoán không?

John: Los Angeles?

Kayla: Đó là New York. Có gần 9 triệu dân sống ở đây.

John: Nhiều ghê. Đó là cuốn tạp chí của bạn à?

Kayla: Đúng vậy. Đó là một bài so sánh các thành phố ở Mỹ.

John: Tôi đoán thành phố chúng ta là nhỏ nhất. Chúng ta chỉ có 5 nghìn dân.

Kayla: Không đúng. Đó là thành phố Buford in Wyoming. Nó chỉ có 1 dân.

John: Thật là thú vị.Thành phố nào là đắt nhất? San Fransico đúng không?

Kayla: Không, chính là New York.

John: Tại sao?

Kayla: Nhà cửa rất đẹp, cả du lịch, nhà hàng và mọi thứ khác cũng thế.

John: Wow, tôi cảm thấy thật vui khi sống ở đây.

Kayla: Tôi cũng thế, tôi nghĩ thành phố mình là nơi tốt nhất để sống.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: a

Kayla's project is about comparing cities in the USA.

(Dự án của Kayla là về việc so sánh các thành phố ở Mỹ.)

Listening b

Video hướng dẫn giải

b. Listen and circle True or False.

(Lắng nghe và chọn True hoặc False.)


1. The most populated city in the US is Los Angeles. True/False
2. In 2019, nearly nine million people lived in New York. True/False
3. Buford city is the smallest city in the USA. True/False
4. The most expensive city is San Fransico.  True/False

Lời giải chi tiết:

1. False

The most populated city in the US is Los Angeles.                 

(Thành phố đông nhất ở Mỹ là Los Angeles.)

2. True

In 2019, nearly nine million people lived in New York.         

(Vào năm 2019, có khoảng 9 triệu dân sống ở New York.)

3. True

Buford city is the smallest city in the USA.                            

(Thành phố Buford là thành phố nhỏ nhất ở Mỹ.)

4. False

The most expensive city is San Fransico.                                  

(Thành phố đắt nhất là San Fransico.)

Useful

Video hướng dẫn giải

Useful Language

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


Tokyo is the most populated city in Japan.

(Tokyo là thành phố đông dân nhất ở Nhật Bản.)

Utashinai is the smallest city in Japan.

(Utashinai là thành phố nhỏ nhất ở Nhật Bản.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the article and choose the best headline.

(Đọc bài dưới đây và chọn tiêu đề phù hợp nhất.)

1. Hanoi's Beautiful Landmarks (Những địa danh xinh đẹp ở Hà Nội)

2. Hanoi Travel Guide (Hướng dẫn du lịch ở Hà Nội)

3. Hanoi's Rich History (Lịch sử phong phú của Hà Nội)

Tom Blake, June 15

Hanoi is the capital city of Vietnam. Over eight million people live in Hanoi and it is the second most populated city in the country. The weather is not as hot as in the south and the coolest time of year is from September to November. This is one of the best times to visit. Hanoi is one of the oldest cities in Vietnam and has a long and interesting history. You can see many beautiful traditional Vietnamese and French buildings around the capital. Hanoi also has the most universities in Vietnam and you will find students from all around the country studying there. Although some restaurants are expensive in Hanoi, you can eat great food for a good price. You should definitely visit Hanoi when you come to Vietnam.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Có hơn 8 triệu dân ở đây và đây cũng chính là thành phố đông dân thứ hai ở đất nước này. Thời tiết không nóng như ở miền Nam và thời điểm lạnh nhất trong năm là từ tháng 9 đến tháng 11. Đây cũng chính là thời điểm đẹp nhất để du lịch. Hà Nội là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Việt Nam và cũng có rất nhiều câu chuyện lịch sử thú vị. Bạn có thể thấy rất nhiều tòa nhà truyền thống Việt – Pháp ở xung quanh. Hà Nội cũng có rất nhiều trường đại học ở Việt Nam và bạn sẽ nhìn thấy sinh viên từ mọi nơi trên đất nước ở đây. Mặc dù nhà hàng đắt tiền nhưng bạn sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt với với giá cả hợp lý. Bạn nên đến thăm Hà Nội khi di du lịch đến Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

The best headline is Ha Noi Travel Guide.

(Tiêu đề thích hợp nhất là Hướng dẫn du lịch ở Hà Nội.)

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Read and answer the question.

(Đọc và trả lời câu hỏi.)

1. How many people live in Ha Noi?

(Có bao nhiêu người dân sống ở Hà Nội?)

2. When should you visit Ha Noi?

(Khi nào bạn nên đến thăm Hà Nội?)

3. What styles of buildings can you see in Ha Noi?

(Những  kiểu nhà nào bạn có thể thấy ở Hà Nội?)

4. Are all restaurants expensive in Ha Noi?

(Có phải tất cả nhà hàng đều đắt ở Hà Nội không?)

Lời giải chi tiết:

1. There are 8 million peolple living here.

(Có 8 triệu người sống ở đây.)

2. From September to November.

(Từ tháng 9 đến tháng 11.)

3. Many beautiful traditional Vietnam and French buildings.

(Nhiều ngôi nhà truyền thống mang phong cách Việt - Pháp.)

4. No, they are not.

(Không phải.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives.

(Nhìn vào bảng dưới đây và so sánh các thành phố sử dụng so sánh hơn nhất và so sánh hơn.)

- Tokyo is the most expensive city.

(Tokyo là thành phố đắt đỏ nhất.)

- Cape Town is colder than Đà Nẵng.

(Cape Town lạnh hơn Đà Nẵng.)

Lời giải chi tiết:

- Tokyo is larger than London.

(Tokyo lớn hơn London.)

- London is more populated than Da Nang.

(Luân Đôn đông dân hơn Đà Nẵng.)

- Da Nang is hotter than Cape Town.

(Đà Nẵng nóng hơn Cape Town.)

- London is more expensive than Cape Town.

(London đắt đỏ hơn Cape Town.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Compare your city with the cities in the table.

(So sánh thành phố của bạn với những thành phố ở bảng trên.)

Lời giải chi tiết:

- My city, Vũng Tàu,  is hotter than Đà Nẵng.

(Thành phố của tôi nóng hơn Đà Nẵng.)

- Tokyo is bigger than my city.

(Tokyo lớn hơn thành phố của tôi.)

- London is more expensive than my city.

(London đắt hơn thành phố của tôi.)

Writing

Video hướng dẫn giải

Write a paragraph about Seoul or a city you know. Write 50 to 60 words.

(Viết một đoạn văn về Seoul hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Viết khoảng 50 đến 60 từ.)

Seoul

Where it is: South Korea. Capital city, most populated in South Korea

(Nó ở đâu: Hàn Quốc. Thành phố thủ đô, đông dân nhất ở Hàn Quốc)

Weather: hot summers and cold winters

(Thời tiết: mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh giá)

Famous for: (Nổi tiếng về)

• modern buildings, palaces, old houses

(các tòa nhà hiện đại, cung điện, nhà cổ)

• shopping malls

(trung tâm mua sắm)

Other interesting facts: (Sự thật thú vị khác)

• home of some of the biggest companies in the world

(trụ sở của một số công ty lớn nhất trên thế giới)

• many South Korean actors and singers live there

(nhiều diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc sống ở đó)

Lời giải chi tiết:

Seoul is the capital city of Korean. It is in South Korean and is the most populated city in South Korean. It is famous for modern buildings, palaces, old houses. There are so many shopping malls. Seoul is home of some biggest companies in the world. Many South Korean actors and singers live here. Seoul is an interesting city.

Tạm dịch:

Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Nó nằm ở Hàn Quốc và là thành phố đông dân nhất ở Hàn Quốc. Nơi đây nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại, cung điện, nhà cổ. Có rất nhiều trung tâm mua sắm. Seoul là trụ sở của một số công ty lớn nhất trên thế giới. Nhiều diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc sống ở đây. Seoul là một thành phố thú vị.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí