Lesson 3 - Unit 8 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


New Words a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat. b. Discuss what activities you can do at each place. Listening a. Listening to Tom talking about places to visit. These places are the best for people who like: doing sports/ talking photos. b. Now, listen and number. Useful Language Listen then practice. a. Read the email and underline the natural wonders of Viet Nam. b. Read and circle “True” or “False”.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

Video hướng dẫn giải

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat.

(Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại.)


 

1. highland

G

2. beach

 

3. mountain

 

4. waterfall

 

5. bay

 

6. forest

 

7. island

 

Phương pháp giải:

- highland: cao nguyên

- beach: bãi biển

- mountain: núi

- waterfall: thác nước

- bay: vịnh

- forest: rừng

- island: đảo

Lời giải chi tiết:

1 – G      

2 – F      

 3 – D      

4 – E      

5 – C      

6 – B 

7 – A

New Words b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss what activities you can do at each place.

(Thảo luận về những hoạt động bạn có thể làm ở mỗi địa điểm.)

You can go swimming and build sandcastles at the beach.

(Bạn có thể bơi và xây lâu đài cát trên bãi biển.)

Lời giải chi tiết:

- You can go climbing at the mountain.

(Bạn có thể đi leo núi.)

- You can see many different insects at the forest.

(Bạn có thể nhìn thấy nhiều loại côn trùng khác nhau tại khu rừng.)

- You can row at the bay.

(Bạn có thể chèo thuyền ở vịnh.)

- You can surf at the island.

(Bạn có thể lướt sóng tại đảo.)

- You can take photos at the waterfall.

(Bạn có thể chụp ảnh ở thác nước.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

a. Listening to Tom talking about places to visit. These places are the best for people who like: doing sports/ talking photos.

(Hãy lắng nghe Tom nói về những địa điểm tham quan. Những địa điểm này dành cho những người thích: chơi thể thao/chụp ảnh.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Phú Quốc Island in Vietnam is great for diving. You should go there between November and April to miss the rainy season.

A great place for surfng is the Bay of Fundy in Canada. It has long beaches and big waves. You can go there by train or bus.

Mount Fuji is the highest mountain in Japan. It's popular with hikers. You can go there by car or bus.

If you like skiing, you should go to the Black Forest in Germany. You should go there between December and January for the snow.

Tạm dịch:

Đảo Phú Quốc ở Việt Nam là nơi tuyệt vời để lặn. Bạn nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 để tránh mùa mưa.

Một nơi tuyệt vời để lướt sóng là Vịnh Fundy ở Canada. Nơi đây có những bãi biển dài và sóng lớn. Bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.

Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Nó phổ biến với những người đi bộ đường dài. Bạn có thể đến đó bằng ô tô hoặc xe buýt.

Nếu bạn thích trượt tuyết, bạn nên đến Rừng Đen ở Đức. Bạn nên đến đó trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 1 để có tuyết.

Lời giải chi tiết:

These places are the best for people who like doing sports.

(Những nơi này thích hợp nhất cho những người thích chơi thể thao.)

Listening b

Video hướng dẫn giải

bNow, listen and number.

(Bây giờ, nghe và đánh số.)

1. Phú Quốc Island

2. Bay of Fundy

3. Mount Fuji

4. Black Forest

You can go there by train or bus.

 

You should go there between November and April.

 

You should go there between December and January.

 

You can go there by car or bus.

 

Lời giải chi tiết:

You can go there by train or bus.

(Bạn có thể đến đây bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.)

 2

You should go there between November and April.

(Bạn nên đến đây giữa tháng 12 và tháng 4.)

 1

You should go there between December and January.

(Bạn nên đến đây giữa tháng 12 và tháng 1.)

 4

You can go there by car or bus.

(Bạn nên đến đây bằng ô tô hoặc xe buýt.)

 3

Useful

Video hướng dẫn giải

Useful Language

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)

Where should I go for my vacation? - You should go to Phú Quốc IslandIt's beautiful.

(Tôi nên đi đâu cho kì nghỉ của mình? - Bạn nên đi đảo Phú Quốc. Nó rất đẹp.)

What's the best way to get there? - You can go by boat or plane.

(Có cách nào tốt nhất để đi đến đó? - Bạn có thể đi thuyền hoặc máy bay.)

Should I go in September? - No, You shouldn't go then because of the rain.

(Tôi có nên vào tháng Chín? - Không, bạn không nên bởi vì trời mưa.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the email and underline the natural wonders of Viet Nam.

(Đọc email sau và gạch chân vào những kì quan thiên nhiên của Việt Nam.)

New message

To: julianstono@frondzmail.com

Subject: Visiting Vietnam

Dear Julian,

I'm so glad you are coming to Vietnam for your vacation. It's beautiful! When you're here, we should travel to see some of Vietnam's natural wonders. Mộc Châu Highland and Cúc Phuong National Park are two beautiful places in the north of Vietnam. There are some really pretty villagos, huge forests, and amazing waterfalls. We can go to both places by train or bus. We should also go to Phú Quốc Island and Lăng Cô Bay. They have beautiful white sand beaches. We could go scuba diving and snorkeling there. Those places are famous for their delicious seafood, too. We can go to Phú Quốc by plane or boat.

See you soon,

Phương

Phương pháp giải:

Tạm dịch email:

Gửi: julianstone@frendzmail.com

Chủ đề: Thăm Việt Nam

Julian thân mến,                

Mình rất vui khi bạn đến Việt Nam trong kì nghỉ của mình. Nó thực sự rất đẹp. Khi bạn đến đây, chúng ta sẽ đi tham quan một vài kì quan thiên nhiên của Việt Nam. Cao nguyên Mộc Châu và vườn quốc gia Cúc Phương là hai đại điểm rất đẹp ở miền Bắc Việt Nam. Nơi đây có rất nhiều ngôi làng xinh đẹp, những cánh rừng rậm và những thác nước tuyệt vời. Chúng ta có thể đi bằng cả tàu hỏa và xe buýt. Chúng ta cũng nên đi đảo Phú Quốc và vịnh Lăng Cô. Nơi có rất nhiều bãi biển trắng và đẹp. Chúng ta có thể đi lặn biển với các thiết bị đặc biệt hoặc là lặn với ống thở. Những địa điểm này cũng rất nổi tiếng với những đồ hải sản ngon miệng. Chúng ta có thể đi đến Phú Quốc bằng máy bay hoặc bằng thuyền.

Hẹn gặp lại bạn,

Phương

Lời giải chi tiết:

I’m so glad you are coming to Viet Nam for your vacation. It’s beautiful! When you’re here, we should travel to see some of Viet Nam’s natural wonders. Mộc Châu Highlandand Cúc Phương National Park are two beautiful place in the north of Viet Nam. There are some really pretty villages, huge forests and amazing waterfalls. We can go to both places by train or bus. We should also go to Phú Quốc Island and Lăng Cô Bay. They have beautiful white sand beaches. We should go scuba diving and snorkeling there. Those places are famous for their delicious seafood, too. We can go to Phú Quốc by plane or boat.

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Read and circle “True” or “False”.

(Đọc và khoanh chọn Đúng hoặc Sai.)

1. Mộc Châu Highland and Cúc Phương National Park are in the south of Vietnam.

True/False

2. You can go to Mộc Châu Highland by bus or train.

    True/False

3. If you love the beach, you should go to Phú Quốc Island or Lăng Cô Bay.

    True/False

4. You can't eat seafood in Phú Quốc Island.

    True/False

Lời giải chi tiết:

1. False

2. True

3. True

4. False

1. False

(Cao Nguyên Mộc Châu và vườn quốc gia Cúc Phương nằm ở hướng Nam của Việt Nam. => Sai)

2. True

(Bạn có thể đi Cao Nguyên Mộc Châu bằng xe buýt hoặc tàu hỏa. => Đúng)

3. True

(Nếu bạn yêu thích biển, bạn có thể đi đến đảo Phú Quốc hoặc vịnh Lăng Cô. => Đúng)

4. False

(Bạn không thể hải sản ở Phú Quốc. => Sai)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. You want to visit some natural wonders . Read the information about the places below. Student A, answer student B’s question about Đà Nẵng. Swap roles and repeat with Cameron highland.

(Bạn muốn thăm một vài kì quan thiên nhiên. Đọc thông tin về Đà Nẵng trong bảng dưới đây. Học sinh A sẽ trả lời câu hỏi của học sinh B về Đà Nẵng.)

ĐÀ NẴNG, ViỆT NAM

CAMERON HIGHLANDS, MALAYSIA

go rock climbing, go swimming, go snorkeling

(leo núi đá, đi bơi, đi lặn)

visist waterfalls and gardens, go camping, go hiking

(tham quan thác nước và khu vườn, đi cắm trại, đi bộ đường dài)

should go bewteen January and March, dry

(bên đi giữa tháng 1 và 3, khô ráo)

should go between February and April, dry

(nên đi giữa tháng 2 và tháng 4, khô ráo)

bus, traim, or plane

(xe buýt, tàu hoải hoặc máy bay)

bus or car

(xe buýt hoặc ô tô)

Lời giải chi tiết:

Da Nang, Viet nam

A: Where should I go for my vacation?

(Mình nên đi đâu cho kỳ nghỉ của mình?)

B: I think you can go to Da Nang in Viet Nam.

(Mình nghĩ bạn có thể đến Đà Nẵng ở Việt Nam.)

A: What activities can I do?

(Tôi có thể tham gia những hoạt động gì?)

B: You can go rock climbing, go swimming and go snorkeling.

(Bạn có thể đi leo núi, đi bơi và lặn với ống thở.)

A: Should I go between January and March?

(Tôi có nên đi giữa tháng Giêng và tháng Ba không?)

B: Yes, you should because it’s dry.

(Có, bạn nên làm vì trời khô ráo.)

A: How can I get there?

(Tôi có thể đến đó bằng cách nào?)

B: By bus, by train or by plane.

(Bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc máy bay.)

Cameron Highlands, Malaysia (Cao nguyên Cameron, Malaysia)

B: Where should I go for my vacation?

(Tôi nên đi đâu cho kỳ nghỉ của mình?)

A: I think you can go to Cameron Highlands in Malaysia.

(Tôi nghĩ bạn có thể đến Cao nguyên Cameron ở Malaysia.)

B: What activities can I do?

(Tôi có thể tham gia những hoạt động gì?)

A: You can visit waterfalls and gardens, go camping and go hinking.

(Bạn có thể tham quan thác nước và khu vườn, cắm trại và đi bộ đường dài.)

B: When should I go?

(Khi nào tôi nên đi?)

A: You should go between February and April because it’s dry.

(Bạn nên đi trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 vì trời khô ráo.)

B: How can I get there?

(Tôi có thể đến đó bằng cách nào?)

A: By bus or by car.

(Bằng xe buýt hoặc ô tô.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss two places to visit and things to do in your country.

(Thảo luận về hai địa điểm du lịch và những việc sẽ làm trên đất nước bạn.)

Lời giải chi tiết:

If you are a person who love traveling, you should go Dong Chau beach in Thai Binh Province. You can go swimming, surf, build sandcastles and take photos here. There are so many delicious seafood you can try. Moreover, you should go to Cat Ba Island in Hai Phong City. You will go sightseeing, go hinking and see many different insects here. You can travel both this places by car or by motorbike.

Tạm dịch:

Nếu bạn là người thích du lịch thì nên đến bãi biển Đồng Châu, tỉnh Thái Bình. Bạn có thể đi bơi, lướt sóng, xây lâu đài cát và chụp ảnh tại đây. Có rất nhiều hải sản ngon bạn có thể thử. Hơn nữa, bạn nên đến đảo Cát Bà thành phố Hải Phòng. Bạn sẽ đi ngắm cảnh, đi phượt và nhìn thấy nhiều loại côn trùng khác nhau ở đây. Bạn có thể di chuyển cả hai nơi này bằng ô tô hoặc xe máy.

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read the postcard and fill in the blanks using the sentences (A-E).

(Đọc lá thư dưới đây và điền vào ô trống sử dụng câu A-E.)

A. The food is pretty good.

(Thức ăn khá là ngon.)

B. The weather is hot there.

(Ở đây thời tiết nóng.)

C. Devon is great, too.

(Devon cũng tuyệt vời nữa.)

D. I’m having a fantastic vacation in the UK.

(Mình đang có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Anh.)

E. Emily

POSTCARD

Hi, Justin,

(1) D

There are some really beautiful beaches in Cornwall and they're very easy to get to. You should come here for your summer vacation!

(2) __________ There are a lot of lovely forests and rivers. You could go fishing there.

(3) __________ I'm glad I brought a lot of T-shirts and shorts.

(4) __________ You should try Cornish ice cream. It's really great!

I'll see you next week.

(5) __________

Justin Brown

3 Newport Street

Hollywood FL 33025

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. B

4. A

5. E

Hi, Justin,

(1) D. I’m having a fantastic vacation in the UK. There are some really beautiful beaches in Cornwall and they're very easy to get to. You should come here for your summer vacation! (2) Devon is great, too. There are a lot of lovely forests and rivers. You could go fishing there. (3) B. The weather is hot there. I'm glad I brought a lot of T-shirts and shorts. (4) A. The food is pretty good. You should try Cornish ice cream. It's really great!

I'll see you next week.

(5) E. Emily

Tạm dịch:

Xin chào, Justin,

Tôi đang có một kì nghỉ tuyệt vời ở Mỹ.

Có rất nhiều bãi biển đẹp ở Cornwall and chúng thì rất dễ dàng để đi đến đây. Bạn nên dành kì nghỉ của mình ở nơi đây.

Devon thì cũng rất tuyệt.Nơi đây có nhiều rừng và sông rất đẹp. Bạn có thể đi câu ở đây.

Thời tiết thì nóng. Tôi rất vui vì mình đã mang áo phông và quần ngắn. Đồ ăn cũng rất tuyệt. Bạn nên thử kem Cornish. Nó rất là ngon. Tôi sẽ gặp bạn vào tuần sau nha.

Emily.

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Answer the question then write a postcard to give advice about a place in your country. Write 50 to 60 words.

(Trả lời những câu hỏi dưới đây sau đó viết một lá thư gợi ý về một địa điểm ở dất nước bạn. Viết từ 50 đến 60 từ.)

1. Where should your friends visit for their next vacation?

(Bạn của bạn nên đi đâu cho kì nghỉ của mình?)

2. What can you do there?

(Họ có thể làm gì ở đó?)

3. How’s weather there?

(Thời tiết ở đó như thế nào?)

4. How’s the food there?

(Thức ăn ở đó như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. My friends should visit Da Lat for their next vacation.

(Bạn bè của tôi nên đến thăm Đà Lạt cho kỳ nghỉ tiếp theo của họ.)

2. They can go sightseeing, go hiking and take photos.

(Họ có thể đi ngắm cảnh, đi bộ đường dài và chụp ảnh.)

3. It’s wonderful.

(Thật tuyệt vời.)

4. The local food there is good.

(Thức ăn địa phương thật ngon.)

Write a postcard

Dear Emily,

I am in Da Lat and I want to give advice for you about your vacation. I think you should go here.

There are so many beautiful places for you to travel and it is easy to get to. There are a lot of lovely forests, amazing waterfalls and high mountain. You can go sightseeing, go hiking and take photos.

The weather is wonderful. You only bring some colorful dresses, T-shirt and jeans.

About its food, It can make you mouthwatering for sure. It’s really great. You can go by bus or by plane.

See you later,

Trang

Tạm dịch:

Thân gửi Emily,

Mình đang ở Đà Lạt và mình muốn cho bạn lời khuyên cho bạn về kỳ nghỉ của bạn. Mình nghĩ bạn nên đến đây.

Có rất nhiều địa điểm đẹp để bạn đi du lịch và rất dễ đến. Có rất nhiều khu rừng đáng yêu, thác nước tuyệt vời và núi cao. Bạn có thể đi ngắm cảnh, đi bộ đường dài và chụp ảnh.

Thời tiết thật tuyệt vời. Bạn chỉ mang theo một số trang phục sặc sỡ, áo phông và quần jean.

Về thức ăn, chắc chắn nó có thể khiến bạn phải há hốc mồm. Nó thực sự tuyệt vời. Bạn có thể đi bằng xe buýt hoặc máy bay.

Hẹn gặp lại bạn nhé,

Trang

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí