Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp lời giải chi tiết Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

New Words a

Video hướng dẫn giải

New words

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

1. pool              2. balcony              3. garage              4. yard              5. gym              6. apartment               

Phương pháp giải:

- pool: hồ bơi

- balcony: ban công

- garage: nhà để xe

- yard: sân

- gym: phòng tập thể hình

- apartment: căn hộ

Lời giải chi tiết:

A - 1

B - 6

C - 5

D - 2

E - 3

F - 4

New Words b

Video hướng dẫn giải

b. Talk about your home using the new words and three other words you know.

(Nói về nhà của em sử dụng các từ mới và ba từ khác mà em biết.)

- My house has a yard.

(Nhà tôi có một cái sân.)

- There’s a gym in my apartment.

(Có một phòng tập thể hình trong căn hộ của tôi.)

Lời giải chi tiết:

Three other words are garden, rooms, furniture.

(Ba từ khác là vườn, các phòng, nội thất.)

- My house has a balcony.

(Nhà của tôi có một cái ban công.)

- There is a pool in my garden.

(Có một cái hồ bơi trong vườn.)

- My house has a garage.

(Nhà tôi có một nhà để xe.)

- There are six rooms and a lot of furniture in my house.

(Trong nhà tôi có 6 phòng và nhiều đồ nội thất.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

Listening

a. Listen to a girl asking a boy questions about his home. Are they friends? Yes/ No

(Nghe một bạn nữ hỏi một bạn nam những câu hỏi về nhà của bạn ấy. Họ có phải là bạn bè không? Có/ Không)

Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

Jenny: Excuse me. Could I ask you some questions?

Jim: Oh, you're in class 6A, aren't you?

Jenny: Yes, that's right. My name's Jenny. I'm doing a survey for my geography class.

Jim: My name's Jim. What do you want to know?

Jenny: Thank you, Jim. Do you live in a house?

Jim: No, I don't. I live in an apartment.

Jenny: How many bedrooms does it have?

Jim: Two.

Jenny: Does it have a pool?

Jim: Yes, a small one.

Jenny: Does it have a garage?

Jim: No, it doesn't.

Jenny: Does it have a gym?

Jim: Yes, it does. There's a gym in the basement.

Jenny: Does it have a balcony?

Jim: Yes, it does. I can see the city from it.

Jenny: Great! Thank you for your help.

Jim: You're welcome.

Jenny: Goodbye.

Tạm dịch bài nghe:

Jenny: Xin lỗi. Mình có thể hỏi bạn một số câu hỏi không?

Jim: Ồ, bạn học lớp 6A phải không?

Jenny: Vâng, đúng vậy. Tên mình là Jenny. Mình đang làm một cuộc khảo sát cho lớp địa lý của mình.

Jim: Tên mình là Jim. Bạn muốn biết gì?

Jenny: Cảm ơn Jim. Bạn sống trong một ngôi nhà phải không?

Jim: Không. Mình sống trong một căn hộ.

Jenny: Căn hộ có bao nhiêu phòng ngủ?

Jim: Hai.

Jenny: Căn hộ có hồ bơi không?

Jim: Có, một hồ bơi nhỏ.

Jenny: Nó có nhà để xe không?

Jim: Không.

Jenny: Nó có phòng tập thể hình không?

Jim: Có. Có một phòng tập thể hình ở tầng hầm.

Jenny: Nó có ban công không?

Jim: Có. Mình có thể nhìn thấy thành phố từ ban công này.

Jenny: Tuyệt vời! Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Jim: Không có chi.

Jenny: Tạm biệt.

Lời giải chi tiết:

No, they aren't. They aren't friends.

(Không. Họ không phải là bạn của nhau.)

Listening b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, nghe và điền vào chỗ trống.)

1. The boys live in_______.

2. It has two__________.

3. It has a small____________.

4. It doesn’t have__________.

Lời giải chi tiết:

1. an apartment

2. bedrooms

3. pool

4. a garage

1. The boy lives in an apartment.

(Bạn nam này sống trong một căn hộ.)

2. It has two bedrooms.

(Nó có hai phòng ngủ.)

3. It has a small pool.

(Nó có một hồ bơi nhỏ.)

4. It doesn’t have a garage.

(Nó không có nhà để xe.)

Conversation

Video hướng dẫn giải

Conversation Skill

(Kỹ năng giao tiếp)

Getting someone’s attention

(Thu hút sự chú ý của ai đó)

To get someone’s attention, say: Excuse me.

(Để thu hút sự chú ý của ai đó, nói: Làm ơn./ Xin lỗi.)

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Grammar a

Video hướng dẫn giải

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: Do you live in a house?

(Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

Girl: No, I don’t. I live in an apartment.

(Không. Mình sống ở chung cư.)

Boy: Does your apartment have a pool?

(Chung cư của bạn có hồ bơi không?)

Girl: Yes, it does.

(Có.)

Grammar b

Video hướng dẫn giải

b. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.

(Điền vào chỗ trống với dạng đúng của các động từ.)

1. My brother lives (live) in the USA.

2. We__________ (have) a dog.

3. Does he __________(live) in Hanoi? – No he doesn’t. He________ (live) in Huế.

4. My house__________(not have) a yard.

5. Do you live in a house? – No, I don’t. I __________ (live) in an apartment.

6. Do they________ (have) a car? – Yes, they do.

Phương pháp giải:

Thì hiện tại đơn:

- Dạng khẳng định: S + V/Vs/es

- Dạng phủ định: S + don’t/ doesn’t + V

- Dạng nghi vấn: Do/ Does + S + V?

Lời giải chi tiết:

1. lives

2. have

3. live - lives

4. doesn’t have

5. live

6. have

1. My brother lives (live) in the USA.

(Anh trai tôi sống ở Mỹ.)

2. We have a dog.

(Chúng tôi có một chú chó.)

3. Does he live in Hanoi? – No he doesn’t. He lives in Huế.

(Anh ấy sống ở Hà Nội à? – Không. Anh ấy sống ở Huế.)

4. My house doesn’t have a yard.

(Nhà của tôi không có sân.)

5. Do you live in a house? – No, I don’t. I live in an apartment.

(Bạn sống trong một ngôi nhà à? - Không. Tôi sống trong một căn hộ.)

6. Do they have a car? – Yes, they do.

(Họ có xe hơi không? - Có.)

Grammar c

Video hướng dẫn giải

c. Look at the table and write Alex's answers.

(Nhìn vào bảng và viết câu trả lời của Alex.)

 

Alex

house

х

apartment

gym

pool

x

yard

x

balcony

Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

Alex: (1) No, I don't. I live in an apartment.

Jenny: Does your apartment have a gym?

Alex: (2)_________.

Jenny: Does your apartment have a pool?

Alex: (3)_______.

Jenny: Does your apartment have a yard?

Alex: (4)________.

Jenny: Does your apartment have a balcony?

Alex: (5)___________.

Lời giải chi tiết:

Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

(Xin lỗi, Alex. Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

Alex: (1) No, I don't. I live in an apartment.

(Không, tôi không. Tôi sống trong một căn hộ.)

Jenny: Does your apartment have a gym?

(Căn hộ của bạn có phòng tập thể hình không?)

Alex: (2) Yes, it does.

(Có.)

Jenny: Does your apartment have a pool?

(Căn hộ của bạn có hồ bơi không?)

Alex: (3) No, it doesn’t.

(Không.)

Jenny: Does your apartment have a yard?

(Căn hộ của bạn có sân không?)

Alex: (4) No, it doesn’t.

(Không.)

Jenny: Does your apartment have a balcony?

(Căn hộ của bạn có ban công không?)

Alex: (5) Yes, it does.

(Có.)

Grammar d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)

Lời giải chi tiết:

Jenny: Excuse me, Alex. Do you live in a house?

Alex: No, I don't. I live in an apartment.

Jenny: Does your apartment have a gym?

Alex: Yes, it does.

Jenny: Does your apartment have a pool?

Alex: No, it doesn’t.

Jenny: Does your apartment have a yard?

Alex: No, it doesn’t.

Jenny: Does your apartment have a balcony?

Alex: Yes, it does.

Pronunciation a

Video hướng dẫn giải

Intonation

a. Intonation for Yes/No questions goes up.

(Ngữ điệu trong câu hỏi Yes/ No đi lên.)

(Bạn sống trong một căn hộ à?)

Pronunciation b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the sentences and notice how the intonation goes up.

(Nghe các câu và chú ý ngữ điệu đi lên như thế nào?)


Do you live in an apartment?

(Bạn có sống trong một căn hộ không?)

Does your house have a yard?

(Nhà của bạn có sân không?)

Pronunciation c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)

Does your house have a pool?

(Nhà bạn có hồ bơi không?)

Lời giải chi tiết:

Does your house have a pool?

=> Câu này có ngữ điệu đi xuống ở cuối câu hỏi.

Pronunciation d

Video hướng dẫn giải

d. Read the questions with the correct intonation to a partner.

(Đọc các câu hỏi với ngữ điệu đúng với bạn.)

Lời giải chi tiết:

Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)

Practice a

Video hướng dẫn giải

Practice

a. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

- Do you live in an apartment?

(Bạn sống trong một căn hộ à?)

- Yes, I do.

(Ừm, đúng vậy.)

Lời giải chi tiết:

A: Does your apartment have a gym?

(Căn hộ của bạn có phòng tập thể dục không?)

B: No, it doesn’t. But it has a garage.

(Không. Nhưng nó có một nhà để xe.)

A: Do you live in a house?

(Bạn sống trong một ngôi nhà à?)

B: Yes, I do.

(Ừm, đúng vậy.)

A: Does your house have a pool?

(Nhà bạn có hồ bơi không?)

B: Yes, it does.

(Có.)

A: Does your house have a garage?

(Nhà bạn có nhà để xe không?)

B: No, it doesn’t. But it has a yard.

(Không. Nhưng nó có một cái sân.)

Practice b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý tưởng của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you live in a small house?

(Bạn sống trong một ngôi nhà nhỏ à?)

B: No, I don’t. I live in a villa.

(Không. Tôi sống trong một biệt thự.)

A: Does your villa have a big pool?

(Biệt thự của bạn có hồ bơi lớn không?)

B: Yes, it does. It also has a very large yard, a beautiful garden and a modern garage.

(Có. Nó cũng có một sân rất rộng, một khu vườn xinh đẹp và một nhà để xe hiện đại.)

A: Does you house have expensive furniture?

(Nhà bạn có đồ nội thất đắt tiền không?)

B: Yes, it has, of course.

(Vâng, tất nhiên là có.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

Speaking

Do You Live in a House?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)

Start by getting your partner’s attention.

(Bắt đầu bằng việc thu hút sự chú ý của bạn em.)

a. Add two more words in the table, then complete the survey about your home. After that, ask three friends about theirs.

(Thêm 3 từ vào bảng, sau đó hoàn thành bảng khảo sát về ngôi nhà của em. Kế đến, hỏi ba người bạn về nhà của họ.)

 

name:___________

name:___________

name:___________

name:___________

house/ apartment

 

 

 

 

pool

 

 

 

 

yard

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Me – Vy

(Tôi – Vy)

Mai

Phong

Minh

house/ apartment

(nhà/ căn hộ)

house

apartment

house

house

pool

(hồ bơi)

a pool

no pool

no pool

a pool

yard

(sân)

a yard

no yard

a yard

no yard

rooms

(phòng)

5 rooms

4 rooms

6 rooms

4 rooms

garden

(vườn)

a garden

no garden

no garden

a garden

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Report to the class about your group.

(Báo cáo trước lớp về nhóm của em.)

In our group, two people live in houses. Two people live in apartments. Three people have balconies.

(Trong nhóm tôi, hai bạn sống trong nhà. Hai bạn sống trong căn hộ. Ba bạn có ban công.)

Lời giải chi tiết:

In our group, three people live in houses and one person lives in an apartment. Two people have pools. Two people have yards. Two people’s houses have 4 rooms, one person’s has 5 rooms and one person’s house has 6 rooms. Two people have gardens.

(Trong nhóm của chúng tôi, ba người sống trong nhà và một người sống trong căn hộ. Hai người có hồ bơi. Hai người có sân. Nhà của hai người có 4 phòng, nhà của một người có 5 phòng và nhà của một người có 6 phòng. Hai người có vườn.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.