Review – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World


Tổng hợp lời giải bài tập Review – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Listening

Video hướng dẫn giải

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).

(Bạn sẽ nghe năm đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)


Example: (Ví dụ)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Example: Which city is more crowded?

(Ví dụ: Thành phố nào đông đúc hơn?)

G: Do you want to go to Penang or Jakarta?

(Bạn muốn đến Penang hay Jakarta?)

B: Penang. Jakarta is more crowded than Penang.

(Penang. Jakarta đông đúc hơn Penang.)

G: What can we do in Penang?

(Chúng ta có thể làm gì ở Penang?)

B: We can go shopping, go hiking, or visit the old town.

(Chúng ta có thể đi mua sắm, đi bộ đường dài, hoặc tham quan khu phố cổ.)

G: OK. That sounds fun. Let's go to Penang.

(Được rồi. Nghe vui đó. Chúng ta đến Penang nhé.)

The answer is "Jakarta," so there is a tick in Box A.

(Câu trả lời là "Jakarta", vì vậy có một đánh dấu vào ô A.)

1. What will Suzy do if it rains?

(Suzy sẽ làm gì nếu trời mưa?)

B: Suzy, what are you going to do for your vacation?

(Suzy, bạn định làm gì cho kỳ nghỉ của mình?)

G: I'm going to visit the Summer Palace.

(Tôi sẽ đi thăm Cung điện Mùa hè.)

B: What will you do if it rains?

(Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa?)

G: If it rains, I'll go to a teahouse, have some tea, and read a book.

(Nếu trời mưa, tôi sẽ đến quán trà, uống trà và đọc sách.)

2. Which city is cheaper?

(Thành phố nào rẻ hơn?)

B: Where do you want to go, Charlotte?

(Bạn muốn đi đâu, Charlotte?)

G: Which city is hotter, Singapore or Shanghai?

(Thành phố nào nóng hơn, Singapore hay Thượng Hải?)

B: Singapore is hotter than Shanghai.

(Singapore nóng hơn Thượng Hải.)

G: Which city is cheaper?

(Thành phố nào rẻ hơn?)

B: Shanghai is cheaper than Singapore. It's even cheaper than Osaka.

(Thượng Hải rẻ hơn Singapore. Nó thậm chí còn rẻ hơn Osaka.)

G: Let's go to Shanghai.

(Chúng ta hãy đến Thượng Hải nhé.)

B: OK.

(Đồng ý.)

3. Where will Gill visit?

(Gill sẽ đến tham quan ở đâu?)

Gill: Jack, do you know about Salisbury?

(Jack, bạn có biết về Salisbury không?)

Jack: Yeah. It's famous for its cathedral. It has two museums as well.

(Vâng. Nó nổi tiếng với nhà thờ lớn. Nó cũng có hai bảo tàng.)

Gill: I'm only there for a couple of hours.

(Tôi chỉ ở đó vài giờ.)

Jack: Well, you should go to the cathedral, then.

(Vậy thì, bạn nên đến nhà thờ.)

Gill: OK.

(Đồng ý.)

4. What will Emma do if she can't get a ticket?

(Emma sẽ làm gì nếu không mua được vé?)

B: What are you going to do for your vacation, Emma?

(Bạn định làm gì cho kỳ nghỉ của mình, Emma?)

G: I'm going to go to an amusement park. But it might be very crowded.

(Tôi định đến công viên giải trí. Nhưng nó có thể rất đông.)

B: What will you do if you can't get a ticket?

(Bạn sẽ làm gì nếu không mua được vé?)

G: If I can't get in, I think I'll go to the nearby zoo.

(Nếu tôi không vào được, tôi nghĩ tôi sẽ đến sở thú gần đó.)

5. Which city has more big buildings?

(Thành phố nào có nhiều tòa nhà lớn hơn?)

B: Which city is more modern, Kyoto or Beijing?

(Thành phố nào hiện đại hơn, Kyoto hay Bắc Kinh?)

G: I think Beijing is more modern than Kyoto.

(Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh hiện đại hơn Kyoto.)

B: Why? (Tại sao?)

G: Beijing has more big buildings than Kyoto. Kyoto has lots of old houses and temples.

(Bắc Kinh có nhiều tòa nhà lớn hơn Kyoto. Kyoto có rất nhiều ngôi nhà cổ và đền thờ.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. B

3. A

4. C

5. C

0. Which city is more crowded? => A. Jakarta

(Thành phố nào đông đúc hơn? => A. Jakarta)

1. What will Suzy do if it rains? => B. go to a teahouse, have some tea, and read a book

(Suzy sẽ làm gì nếu trời mưa? => B. đi đến quán trà, uống trà và đọc sách)

2. Which city is cheaper? => B. Shanghai

(Thành phố nào rẻ hơn? => B. Thượng Hải)

3. Where will Gill visit? => A. the cathedral

(Gill sẽ đến thăm ở đâu? => A. nhà thờ lớn)

4. What will Emma do if she can’t get a ticket? => C. go to the zoo

(Emma sẽ làm gì nếu không nhận được vé? => C. đi đến sở thú)

5. Which city has more big buildings? => C. Beijing

(Thành phố nào có nhiều tòa nhà lớn hơn? => C. Bắc Kinh)

Reading

Video hướng dẫn giải

Read the email. Write one word for each blank.

(Đọc thư điện tử. Viết một từ cho mỗi chỗ trống.)

To: jessie129@frendzmail.com

Subject: RE: How's Carson City?

Hi, Jess,

Thanks (0) for your email. I miss you a lot.

Yesterday, my parents took me (1) ________ my sister for a drive around Carson City. It's smaller and more peaceful (2) ________ San Francisco. It's also hotter. And there are (3) ________of spaces for outdoor activities here. I think I will start going hiking.

Tomorrow (4) ________ my first day at the new school. I'm so nervous!

I'll write (5) ________ you again after the first day of school.

Your friend,

Julie

Lời giải chi tiết:

1. and

2. than

3. lots

4. is

5. to

To: jessie129@frendzmail.com

Subject: RE: How's Carson City?

Hi, Jess,

Thanks (0) for your email. I miss you a lot.

Yesterday, my parents took me (1) and my sister for a drive around Carson City. It's smaller and more peaceful (2) than San Francisco. It's also hotter. And there are (3) lots of spaces for outdoor activities here. I think I will start going hiking.

Tomorrow (4) is my first day at the new school. I'm so nervous!

I'll write (5) to you again after the first day of school.

Your friend,

Julie

Giải thích:

(0) thank for + O: cảm ơn về việc gì

(1) Dùng liên từ nối hai tân ngữ “me” và “my sister” => and:

(2) So sánh hơn với tính từ dài: N1 + be + more + tính từ dài + than N2 => more peaceful than

(3) lots of = a lot of + danh từ số nhiều (spaces: không gian)

(4) Câu nói về sự thật hiển nhiên dùng thì hiện tại đon. Chủ ngữ “tomorrow(ngày mai) số ít nên dùng động từ “is(là)

(5) write to + O: viết cho ai

Tạm dịch:

Gửi đến: jessie129@frendzmail.com

Chủ đề: Về: Thành phố Carson thế nào?

Chào Jess,

Cảm ơn về email của bạn. Mình nhớ bạn lắm.

Hôm qua, bố mẹ mình đã đưa mình và em gái đi dạo quanh thành phố Carson. Nó nhỏ hơn và yên bình hơn San Francisco. Nó cũng nóng hơn. Và có rất nhiều không gian cho các hoạt động ngoài trời ở đây. Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu đi bộ đường dài.

Ngày mai là ngày đầu tiên mình đến trường mới. Mình rất lo lắng!

Mình sẽ lại viết thư cho bạn sau ngày đầu tiên đi học nhé.

Bạn của bạn,

Julie

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there.

(Điền vào các chỗ trống với các từ trong bài học. Chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn.)

1. An opera house is a place to watch musical performances. The one in Sydney is very famous.

(Nhà hát opera là nơi để xem các buổi biểu diễn âm nhạc. Nhà hát Sydney rất nổi tiếng.)

2. Kings and queens often live in a p__________. Versailles in France has a very famous one.

3. A b__________ helps people travel over rivers.

4. I don't like going on the train at 7 a.m. There are too many people and it's very c__________.

5. The park in my town is very p__________. There are only a few people and it's very quiet.

6. The average t__________ in Kuala Lumpur in October is 27.5 °C.

7. There's no trash on the streets in Singapore. It's famous for being c__________.

Lời giải chi tiết:

2. palace

3. bridge

4. crowded

5. peaceful

6. temperature

7. clean

2. palace (n): dinh thự

Kings and queens often live in a palace. Versailles in France has a very famous one.

(Các vị vua và hoàng hậu thường sống trong một cung điện. Versailles ở Pháp có một cung điện rất nổi tiếng.)

3. bridge (n): cây cầu

A bridge helps people travel over rivers.

(Cây cầu giúp mọi người đi lại qua sông.)

4. crowded (adj): đông đúc

I don't like going on the train at 7 a.m. There are too many people and it's very crowded.

(Tôi không thích đi tàu lúc 7 giờ sáng vì có quá nhiều người và rất đông đúc.)

5. peaceful (adj): yên bình

The park in my town is very peaceful. There are only a few people and it's very quiet.

(Công viên ở thị trấn của tôi rất yên bình. Chỉ có một vài người và nó rất yên tĩnh.)

6. temperature (n): nhiệt độ

The average temperature in Kuala Lumpur in October is 27.5 °C.

(Nhiệt độ trung bình ở Kuala Lumpur vào tháng Mười là 27,5 ° C.)

7. clean (adj): sạch sẽ

There's no trash on the streets in Singapore. It's famous for being clean.

(Không có thùng rác trên đường phố ở Singapore. Nó nổi tiếng là sạch sẽ.)

Grammar

Video hướng dẫn giải

Unscramble the sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

1. Moscow/is/than/polluted/London./more/think/I

I think Moscow is more polluted than London.

(Tôi nghĩ Moscow ô nhiễm hơn London.)

2. This/most/is/expensive/article/Singapore/the/city/says/in/the world.

3. New York/than/has/more/museums/Mexico City.

4. January in/than/Đà Nång/hotter/is/in Paris.

5. cleanest/USA./the/is/city/in/the/Honolulu

6. than/Hanoi/think/\/crowded/is/more/Phú Quốc.

7. modern/think/Los Angeles/is/more/I/than/Berlin.

Lời giải chi tiết:

2. This article says Singapore is the most expensive city in the world.

(Bài báo này nói Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới.)

3. New York has more museums than Mexico City.

(New York có nhiều bảo tàng hơn Mexico City.)

4. January in Đà Năng is hotter than in Paris.

(Tháng 1 ở Đà Năng nóng hơn ở Paris.)

5. Honolulu is the cleanest city in the USA.

(Honolulu là thành phố sạch nhất ở Mỹ.)

6. I think Hanoi is more crowded than Phú Quốc.

(Tôi nghĩ Hà Nội đông đúc hơn Phú Quốc.)

7. I think Los Angeles is more modern than Berlin.

(Tôi nghĩ Los Angeles hiện đại hơn Berlin.)

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ mà phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. thing

2. A. although

3. A. theater

4. A. those

5. A. brother

6. A. bath

B. this

B. there

B. third

B. three

B. clothes

B. breath

C. thank

C. tooth

C. month

C. fifth

C. both

C. teeth

D. think

D. weather

D. then

D. birthday

D. than

D. breathe

Phương pháp giải:

Cách phát âm [th]

Lời giải chi tiết:

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

1. B

think /θɪŋk/

this /ðɪs/

thank /θæŋk/

think /θɪŋk/

[th] trong phương án B được phát âm là /ð/, trong các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

2. C

although /ɔːlˈðəʊ/

there /ðeə(r)/

tooth /tuːθ/

weather /ˈweðə(r)/

[th] trong phương án C được phát âm là /θ/, trong các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

3. D

theater /ˈθɪətə(r)/

third /θɜːd/

month /mʌnθ/

then /ðen/

[th] trong phương án D được phát âm là /ð/, trong các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

4. A

those /ðəʊz/

three /θriː/

fifth /fɪfθ/

birthday /ˈbɜːθdeɪ/

[th] trong phương án A được phát âm là /ð/, trong các phương án còn lại được phát âm là /θ/.

5. C

brother /ˈbrʌðə(r)/

clothes /kləʊðz/

both /bəʊθ/

than /ðən/

[th] trong phương án C được phát âm là /θ/, trong các phương án còn lại được phát âm là /ð/.

6. D

bath /bɑːθ/

breath /breθ/

teeth /tiːθ/

breathe /briːð/

[th] trong phương án D được phát âm là /ð/, trong các phương án còn lại được phát âm là /θ/.


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu
 • Writing – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

 • Lesson 3 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blank. Listen and repeat. b. Use the word in task a to talk about a place you know. a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer. b. Listen and circle True or False. Useful Language Listen then practice. a. Read the article and choose the best headline. b. Read and answer the question. a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives. b. Compare your city with the cities in the table.

 • Lesson 2 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Fill in the blank with”shopping mall”, “building”, “amusement park”. Listen and repeat. b. Circle the correct definition for the underlined word. Listen and repeat. c. Use adjective in Task b to talk about where you live. Read the article comparing Singapore and Kuala Lumpur and write “True” or “False”. Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks. c. Fill in the blanks. d. Now, compare your city with another city. Share with your partner.

 • Lesson 1 – Unit 10 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

  New Words a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat. b. Think of three famous landmarks in your country. Tell your partner about them. Listening a. Listen to Kathryn and Tom talking about a vacation. Are they both on a vacation? b. Now, listen and answer the question. Conversation Skill Showing interest Grammar a. Listen and repeat. b. Fill in the blank with the correct form of the verb. c. Look at the Mary’s plan and write sentence. d. Now, practice saying the sentences with your pa

 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.