Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi

Bình chọn:
4.4 trên 1442 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Getting Started - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer look 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Closer look 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer look 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Closer look 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Work in pairs. Discuss the questions.

Xem chi tiết
Skills 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 24 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Vận dụng những kiến thức đã học để làm phần Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết