Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới

Bình chọn:
4.3 trên 727 phiếu
Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started -  Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Getting Started - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 1 -  Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 1 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Các bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới A closer look 2 -Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 2 - trang 51 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication -  Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Communication - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Communication - trang 53 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Skills 1 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bài tập và lý thuyết ở trong phần Skills 1 - trang 54 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Skills 2 - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bài tập và lý thuyết có trong phần Skills 2 - trang 55 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Looking back - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 56 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Project - Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Project - trang 57 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết