Unit 4: My Neighbourhood

Bình chọn:
4.3 trên 990 phiếu
Từ vựng - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 4 SGK tiếng anh 6 Global Success (Pearson) Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem chi tiết

Ngữ pháp - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Lý thuyết ngữ pháp (Grammar) tính từ so sánh hơn (Comparative adjectives) Unit 4. My Neighbourhood Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem chi tiết

Ngữ âm - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Pronunciation - Ngữ âm: Âm /iː/ và /ɪ/ - Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

Xem chi tiết

Getting Started - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Getting Started – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

A Closer Look 1 - Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A Closer Look 1 – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

A Closer Look 2 – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A Closer Look 2 – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

Communication – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

Skills 1 – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

Skills 2 – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 2 – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

Looking Back – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking Back – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải

Project – Unit 4 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Project – Unit 4. My Neighbourhood - Tiếng Anh 6 – Global Success

Xem lời giải