Unit 8: Films - Phim ảnh

Bình chọn:
4.2 trên 1135 phiếu
Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2

Tìm những câu hỏi trong bài đàm thoại mà hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các câu hỏi

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả phim. Em có thể thêm một vài từ được không?

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu trả lời là có thể

Xem lời giải

Communication Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới

Read Nick's review of the film Titanic on his blog. Then find and underline these words in the passage. What do they mean?

Xem lời giải

Skills 2 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới

Viết một đánh giá cho phim yêu thích của em. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Em có thể theo dàn bài viết bên dưới

Xem lời giải

Looking Back Unit 8 Tiếng Anh 7 mới

Hoàn thành câu thứ hai với từ cho sẵn trong ngoặc đơn. Nghĩa của hai câu nên giống nhau

Xem lời giải

Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 7 mới

Look at the film posters below. Think about the following questions.

Xem lời giảiHỏi bài