TUẦN 28: GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Tuần 28: Giao tiếp và kết nối trang 42, 43, 44,... Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 17: Những cách chào độc đáo

Theo bài đọc, trên thế giới có những cách chào phổ biến nào? Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B. Chép lại câu hỏi có trong bài đọc và trả lời câu hỏi đó. Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào mỗi chỗ trống. Viết 1 – 2 câu về thầy giáo sẻ trong câu chuyện Lớp học viết thư.

Xem lời giải

Bài 18: Thư viện biết đi

Dựa vào bài đọc, nối tên thư viện ở cột A với vị trí phù hợp ở cột B. Vì sao các thư viện trên được gọi là “thư viện biết đi”? Theo em, “thư viện biết đi” có tác dụng gì? Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp. Điền d hoặc gi vào chỗ trống. Điền ch hoặc tr, dấu hỏi hoặc dấu ngã, Viết lời giải cho các câu đố về đồ dùng học tập. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào ô trống. Điền dấu phẩy vào vị trí phù hợp trong mỗi câu dưới đây. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn