Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ?

Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ?

Trả lời:

+ Để duy trì sự sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi có trong không khí.

+Trong quá trình sống, động vật thường xuyên thải ra môi trường khí các-bô-níc, phân, nước tiểu.

Các bài liên quan: - Bài 64: Trao đổi chất ở động vật