Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 Tập 2


Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến...

Đề bài

Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến:

\(Q\left( x \right) = 4{x^3} - 2x + 5{x^2} - 2{x^3} + 1 \)\(\,- 2{x^3}\)

\(R(x) =  - {x^2} + 2{x^4} + 2x - 3{x^4} - 10 \)\(\,+ {x^4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bước 1: Ta đi rút gọn đa thức.

- Bước 2: Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

Lời giải chi tiết

Rút gọn:

\(\eqalign{
& Q\left( x \right) = 4{x^3} - 2x + 5{x^2} - 2{x^3} + 1 - 2{x^3} \cr
& Q\left( x \right) = \left( {4{x^3} - 2{x^3} - 2{x^3}} \right) - 2x + 5{x^2} + 1 \cr
& Q\left( x \right) = - 2x + 5{x^2} + 1 \cr} \)

Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến: \(Q\left( x \right) = 5{x^2} - 2x + 1\)

Rút gọn:

\(\eqalign{
& R(x) = - {x^2} + 2{x^4} + 2x - 3{x^4} - 10 + {x^4} \cr
& R(x) = - {x^2} + \left( {2{x^4} - 3{x^4} + {x^4}} \right) + 2x - 10 \cr
& R(x) = - {x^2} + 2x - 10 \cr} \)

Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến: \(R(x) =  - {x^2} + 2x - 10\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí