Tiếng Anh 10 Unit 3 3.3 Listening


1. Work in pairs. Ask and answer the questions. Use the words and phrases in the table. 2. Listen to a radio program. Which two paintings did Ms. Lam describe? 3. Listen again. Choose the correct answer. 4. Work in pairs. Do you like the paintings by Tô Ngọc Vân? Why (not)? 5. Put the words below into the correct column that shows their stress pattern. Listen and check.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Ask and answer the questions. Use the words and phrases in the table. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi. Sử dụng các từ và cụm từ trong bảng.)

1. What kind of art do you like / not like?

(Bạn thích / không thích loại hình nghệ thuật nào?)

2. When was the last time you saw some works of art? Where did you see these works?

(Lần cuối cùng bạn xem một số tác phẩm nghệ thuật là khi nào? Bạn đã xem những tác phẩm này ở đâu?)

Type of artist: dạng nghệ sĩ

painter: họa sĩ

photographer: nhiếp ảnh gia   

sculptor: nhà điêu khắc

Type of art: loại hình nghệ thuật

black and white photograph: ảnh trắng/đen

classic: đơn giản

oil painting: tranh sơn dầu 

landscape: phong cảnh

modern portrait: chân dung hiện đại

sculpture: điêu khắc

street art: nghệ thuật đường phố

abstract painting : nghệ thuật trừu tượng

Where to see it: xem ở đâu

At a museum: ở bảo tàng

In an art gallery: ở phòng trưng bày nghệ thuật

In public places: ở những nơi công cộng

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen to a radio program. Which two paintings did Ms. Lam describe?

(Nghe một chương trình radio. Cô Lâm đã miêu tả hai bức tranh nào?)


Bài 3

2. Listen again. Choose the correct answer.

(Nghe lại. cọn câu trả lời đúng.)

1. Who is Ms. Lam?

A. A guest artist of the week

B. An artist in the studio 

C. An editor of a magazine

 2. What is Tô Ngọc Vân famous for?

A. Creating modern abstract paintings 

B. Using oil paint material

C. Painting street art

3. He painted portraits of Vietnamese women because

A. he wanted to show the beauty of the Vietnamese people.

B. he thought they were the focus of artworks. 

C. he wanted to show his love for them.

4. Where are some of his works being displayed?

 A. In public places

 B. At a museum 

C. In an art gallery

5. Which statement best describes Tô Ngọc Vân and his artworks?

A. He only drew portraits of women.

B. He wanted to have exhibitions everywhere.

C. He was interested in Vietnamese people and their beauty.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Cô Lam là ai?

a. Nghệ sĩ khách mời của tuần

b. Một nghệ sĩ trong studio

c. Biên tập viên của một tạp chí

2. Tô Ngọc Vân nổi tiếng vì điều gì?

A.Tạo ra những bức tranh trừu tượng hiện đại

B. Sử dụng chất liệu sơn dầu

C.Vẽ tranh nghệ thuật đường phố

3. Ông ấy vẽ chân dung phụ nữ Việt Nam vì

A. ông ấymuốn thể hiện vẻ đẹp của con người Việt Nam.

B. ông nghĩ chúng là tâm điểm của các tác phẩm nghệ thuật.

C. ông ấy muốn thể hiện tình yêu của mình với họ.

4. Một số tác phẩm của ông ấy được trưng bày ở đâu?

A. Ở những nơi công cộng

B. Tại một viện bảo tàng

C.Trong một phòng trưng bày nghệ thuật

5. Câu nào miêu tả đúng nhất về Tô Ngọc Vân và các tác phẩm nghệ thuật của anh ấy?

A. Anh chỉ vẽ chân dung phụ nữ.

B. Anh muốn có những cuộc triển lãm ở khắp mọi nơi.

C. Anh quan tâm đến con người Việt Nam và vẻ đẹp của họ.

Bài 4

4. Work in pairs. Do you like the paintings by Tô Ngọc Vân? Why (not)?

(Làm việc theo cặp. Bạn co thích những bức tranh của Tô Ngọc Vân Không ? Tại sao (không?))


Bài 5

PRONUNCIATION FOCUS: WORD STRESS 

5. Put the words below into the correct column that shows their stress pattern. Listen and check.

(Đặt các từ dưới đây vào cột đúng thể hiện kiểu nhấn trọng âm của chúng. Nghe và kiểm tra.)

exhibition: triển lãm

artwork: tác phẩm nghệ thuật

treasure: châu báu, điều quý giá

beauty: vẻ đẹp

museum: bảo tàng

Vietnamese: người Việt Nam

landscape: phong cảnh

photographer: nhiếp ảnh gia

sculpture: điêu khắc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.4 Reading

  Read about the special superpowers of film superheroes. Answer the questions. 2. Read the article about superhero films and choose the best title. 3. Read the article again. Match questions 1-4 with paragraphs A-C that answer the questions. There is one extra question. 4. Match the words in blue in the article with the definitions. 5. In pairs. Talk about your favourite superheroes and how they solve their problems.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.5 Grammar

  1.Read about The BRIT School in London. What do Leona Lewis and Adele have in common? 2.Choose the correct time expressions and write them in the correct place in the sentences. 3.Complete the text with Present Perfect or Past Simple forms of the verbs in brackets. 4. Read 6 Cultural Things to Do Before You Are 18. Write one sentence with already and one with yet. Which sentences are true for you? Then share with your partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.6 Use of English

  1. Listen to two conversations. Match conversations 1-2 with photos A-B. 2. Listen again and choose the correct words. 3. Complete the sentences with too or not enough and the adjectives in brackets. Are any of the sentences true for you? 4. USE OF ENGLISH Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5. Talk about one singer you know. Use enough and too.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.7 Writing

  1. Work in pairs. What is the best or worst film you've ever seen? 2. Read Trâm Anh's description of the film Coco again. Tick (V) if she mentions the following things. 3. Complete the WRITING FOCUS below. 4. Write a paragraph (120–150 words) to describe your favourite film. You can use the writing in Exercise 2 as a sample.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3.8 Speaking

  1. Look at the photos and discuss the questions. 2. Complete sentences 1-3 in as many ways as possible with the adjectives in the box. Some adjectives can be used more than once. 3. Listen to a description and decide which photo it describes. Explain your decision. Complete the description with words and phrases in the SPEAKING FOCUS. Then listen again and check. 5. Work in pairs. Student A, describe Photo A. Student B, describe Photo B. Use the SPEAKING FOCUS to help you.

>> Xem thêm