Tiếng Anh 10 Unit 1 1.7 Writing


1. Choose three household chores that you enjoy doing and three you don't. Tell your partner about them. 2. Read the email from Nam to Holly and answer the questions. 3. Complete the email with appropriate expressions from the WRITING FOCUS. 4. Answer the following questions about yourself. 5. Imagine you are Holly. Write an email (120-150 words) to Nam to describe your household chores.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose three household chores that you enjoy doing and three you don't. Tell your partner about them.

(Chọn ba việc nhà mà bạn thích làm và ba việc bạn không làm. Nói với đối tác của bạn về họ.)

clean the sink

do the cleaning

do the ironing

do the laundry

do the shopping

do the washing up

dust the furniture

make the bed

put things away

set the table

walk the dog

water the plants.

Lời giải chi tiết:

My house has many household chores that we have to share. My mother assigned me many tasks, such as: dusting the furniture, vacuuming the floor, and washing clothes. However, there are some things which I enjoy doing and some things I don’t. I like doing the ironing, doing the laundry, and watering the plants because my house has a washing machine, hence, I can do the ironing, do the laundry easily. I don’t like dusting the furniture, doing the cleaning and making the bed because it takes a lot of time to do.

Dịch bài:

Nhà tôi có nhiều việc nhà phải chia sẻ cho nhau để cùng làm. Mẹ tôi giao cho tôi nhiều công việc, chẳng hạn như: quét bụi đồ đạc, hút bụi sàn nhà, giặt quần áo. Tuy nhiên, có một số điều tôi thích làm và một số điều tôi không thích. Tôi thích ủi đồ, giặt giũ và tưới cây vì nhà tôi có máy giặt nên tôi có thể ủi đồ, giặt giũ dễ dàng. Tôi không thích quét dọn đồ đạc, dọn dẹp và dọn dẹp giường ngủ vì công việc này mất rất nhiều thời gian.

Bài 2

2. Read the email from Nam to Holly and answer the questions.

(Đọc email của Nam gửi Holly và trả lời các câu hỏi.)

To: holly08@zmail.com

Hi Holly,

Today I have to stay at home and help my family clean the house. I dread doing it, but my mum says it is necessary, I guess I'm fortunate because we only do it twice a month. My mum assigned me the tasks of dusting the furniture, vacuuming the floor, and washing clothes. I don't mind vacuuming the floor; in fact, I kind of like it. But washing clothes is a whole other story. I can't stand it! Also, mum doesn't make it any easier. She constantly complains that I do a terrible job at it.

My sister takes the dog for a walk and does the ironing. I wish I could do that instead of washing the clothes. Oh well, you can't always get what you want.

Tell me what you are doing today? Do you have any chores you have to do?

Bye for now,

Nam

1. How often does Nam help with the housework?

2. What are his household duties?

3. What are chores that he likes?

4. What are chores that he doesn't like?

 5. What does he feel about doing housework?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tới: holly08@zmail.com

Chào Holly,

Hôm nay tôi phải ở nhà giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa. Tôi sợ làm điều đó, nhưng mẹ tôi nói điều đó là việc cần thiết, tôi đoán tôi là người may mắn vì chúng tôi chỉ làm điều đó hai lần một tháng. Mẹ tôi giao cho tôi nhiệm vụ quét dọn đồ đạc, hút bụi sàn nhà và giặt quần áo. Tôi không ngại hút bụi sàn nhà; trên thực tế, tôi thích nó. Nhưng giặt quần áo lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi không thể chịu đựng được! Ngoài ra, mẹ không làm cho nó dễ dàng hơn. Cô ấy liên tục phàn nàn rằng tôi làm việc rất tồi tệ.

Em gái tôi dắt chó đi dạo và ủi đồ. Tôi ước tôi có thể làm điều đó thay vì giặt quần áo. Ồ, không phải lúc nào bạn cũng có được thứ mình muốn.

Hãy nói cho tôi biết bạn đang làm gì hôm nay? Bạn có bất kỳ công việc nhà nào mà bạn phải làm không?

Tạm biệt,

Nam

Lời giải chi tiết:

1. Nam only does it twice a month.

2. His duties are: dusting the furniture, vacuuming the floor, and washing clothes

3. He likes vacuuming the floor

5. He feels he is fortunate.

Bài 3

3.  Complete the email with appropriate expressions from the WRITING FOCUS

From: Holly

1. _________Nam,

Thanks for your email. 2._________a bit tired today because yesterday was my mother's birthday. My parents give me chores to do too. I wash the dishes every night. On Tuesday and Thursday evenings, I also do the laundry. I don't like it very much, but I get to listen to some music when I do it. So that's not so bad. I sometimes have to water the plants, but I love it.

What do you do in your free time? I like to go jogging or hiking. There are a lot of beautiful mountains and nature parks near my town. What are 3.________ ? Write soon.

All 4.______,

Holly

Lời giải chi tiết:

1. Hi 2. I’m 3. You doing 4. The best

Dịch bài:

Từ: Holly

Chào Nam,

Cảm ơn email của bạn. Hôm nay tôi hơi mệt vì hôm qua là sinh nhật mẹ tôi. Cha mẹ cũng giao cho tôi việc nhà. Tôi rửa bát mỗi tối. Vào tối thứ Ba và thứ Năm, tôi cũng giặt quần áo. Tôi không thích nó lắm, nhưng tôi có thể nghe một số bản nhạc khi tôi làm nó. Vì vậy, điều đó không quá tệ. Tôi đôi khi phải tưới cây, nhưng tôi thích nó.

Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Tôi thích chạy bộ hoặc đi bộ đường dài. Có rất nhiều ngọn núi đẹp và công viên tự nhiên gần thị trấn của tôi. Bạn đang làm gì đấy? Viết lại cho tớ sớm nhé.

Chúc cậu ất cả những gì tốt nhất,

Holly

Bài 4

4. Answer the following questions about yourself.

(Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân.)

 

You

1. How often do you help with the housework?

 

2. What household chores do you do?

 

3. What household chores do you enjoy?

 

4. Which chores do you always do?

 

Lời giải chi tiết:

1. I often help with the housework twice a week.

2. I have to do the laundry, wash the dishes.

3. I like doing the laundry.

4. I always wash the dishes after every meal.

Bài 5

5. Imagine you are Holly. Write an email (120-150 words) to Nam to describe your household chores.

(Hãy tưởng tượng bạn là Holly. Viết một email (120-150 từ) cho Nam để mô tả công việc gia đình của bạn.)

Lời giải chi tiết:

To: Nam

Hi Nam,

Today I have to stay at home and help my mother clean the house. I don’t want to do it, but my mum says it is necessary. I often help my mum twice a week. My mum assigned me the tasks of washing the dishes, vacuuming the floor, and washing clothes. I don't mind washing clothes because my house has washing machine. But vacuuming the floor is a whole other story. I can't stand it!

My brother takes the dog for a walk and does the ironing. I wish I could do that instead of vacuuming the floor. But I can't get what I want.

Tell me what you are doing today? Do you have any chores you have to do?

Bye for now,

Holly


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.8 Speaking

  1. Read and listen to the dialogue. between Nam and Lan. Decide if the statements are true (T) or false (F). 2. Look at the SPEAKING FOCUS. Tick (✔) the phrases that Nam and Lan use in the dialogue. 3. Which do you prefer? Use the structures in the SPEAKING FOCUS to help. 4. In group of four, interview your friends using the phrases in Exercise 3.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Focus Review 1

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Complete the phrases with do, make, or wash. 3. Complete the sentences with the correct verb tense. 4. Complete the sentences with so or such. 5. Listen to two people talking about household chores. Choose the correct answer. 6. Write an email (120-150 words) to a foreign friend. You should:

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.6 Use of English

  1 Read the text below. Then work in pairs and discuss the following questions. 2. Listen to the father's views. Which of your ideas in Exercise 1 does he mention? 3. Listen again and choose the correct option. 4 Read the LANGUAGE FOCUS. Complete the text below by the daughter. Use so or such. Then listen and check. USE OF ENGLISH Complete the text by the grandmother. Choose the correct answer. Then listen and check. 6. Which generation do you think benefits most from living in 'one home'? Discus

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.5 Grammar

  1. Listen to the telephone conversation between Nam and his friend, Minh. Why can't Nam go to the beach with Minh? 2. Listen to the conversation again. Match the chores below to the members in Nam's family. 3. Underline the correct option. 4. Complete the text with the correct forms of the verbs in brackets. 5. GUESING GAME. Work in groups. Guess who the person is from what he / she is doing and his/her routine.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.4 Reading

  1. Look at the pictures and read the first paragraph of the text. Who are the people in the pictures? 2. Read the text. Who in Mai's family likes these things? 3. Read the text again. For questions 1-6, choose the correct answer. 4. Complete the phrases with the verbs in blue in the text. Then listen, check and repeat. 5. Work in pairs. Discuss your family's typical day. Use the words and phrases in Exercise 4.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí